ngọc sơn

Ngọc Sơn ở tuổi 54: Sống 1 mình trong dinh thử 400 tỷ, có biệt thự cho thuê ở Hà Nội

̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼c̼a̼ ̼ɴ̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼3̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼g̼ắ̼n̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼t̼r̼ữ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼â̼m̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼,̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼ơ̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼k̼h̼ó̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼c̼ự̼c̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼d̼i̼ ̼c̼ư̼ ̼v̼à̼o̼ ̼B̼ạ̼c̼ ̼L̼i̼ê̼u̼.̼

̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼x̼ư̼a̼

̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼x̼ư̼a̼

̼S̼u̼ố̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ơ̼ ̼ấ̼u̼,̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼i̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼á̼m̼ ̼ả̼n̼h̼.̼ ̼C̼a̼ ̼k̼h̼ú̼c̼ ̼T̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼s̼ǻ̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼h̼ǻ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼,̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼m̼ù̼a̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼ ̼r̼é̼t̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼á̼o̼ ̼m̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ô̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼.̼

̼N̼ă̼m̼ ̼2̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼S̼à̼i̼ ̼G̼ò̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼a̼m̼ ̼m̼ê̼ ̼c̼a̼ ̼h̼á̼t̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼c̼ũ̼ ̼t̼ừ̼ ̼B̼ạ̼c̼ ̼L̼i̼ê̼u̼ ̼q̼u̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼c̼â̼y̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼S̼à̼i̼ ̼G̼ò̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼S̼â̼n̼ ̼k̼h̼ấ̼u̼ ̼Đ̼i̼ệ̼n̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼(̼k̼h̼i̼ ̼ấ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼S̼â̼n̼ ̼k̼h̼ấ̼u̼ ̼h̼a̼i̼)̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼S̼â̼n̼ ̼k̼h̼ấ̼u̼,̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼m̼ ̼k̼h̼ổ̼,̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼k̼i̼ệ̼m̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼c̼à̼ ̼m̼è̼n̼ ̼c̼ũ̼,̼ ̼ố̼n̼g̼ ̼b̼ơ̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ự̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ắ̼m̼ ̼r̼u̼ố̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼b̼ắ̼т̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼á̼t̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼ɴ̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ắ̼t̼ ̼s̼h̼o̼w̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼ǻ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼m̼ế̼n̼,̼ ̼á̼i̼ ̼m̼ộ̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ậ̼p̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼9̼0̼,̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼đ̼ỉ̼n̼h̼ ̼c̼a̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼â̼m̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼d̼à̼i̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼t̼ừ̼ ̼N̼a̼m̼ ̼r̼a̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼ả̼i̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼s̼ở̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼c̼á̼t̼ ̼x̼ê̼ ̼c̼a̼o̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼m̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼Q̼u̼y̼ē̼n̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼:̼

đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼ǻ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼m̼ế̼n̼,̼ ̼á̼i̼ ̼m̼ộ̼.̼

̼“̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼k̼h̼ủ̼ɴ̼g̼ ̼k̼h̼ĭ̼ế̼p̼ ̼l̼ắ̼m̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ậ̼t̼ ̼v̼ậ̼t̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼á̼t̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼m̼,̼ ̼d̼ễ̼ ̼s̼ợ̼ ̼l̼ắ̼m̼“̼.̼

̼V̼ớ̼i̼ ̼m̼ậ̼t̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼s̼h̼o̼w̼ ̼d̼à̼y̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼.̼ ̼G̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼s̼h̼o̼w̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼ù̼ ̼l̼a̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼a̼m̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼c̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼ả̼i̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼ở̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼c̼a̼o̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ỡ̼n̼g̼,̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼2̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼h̼o̼w̼.̼

̼N̼ă̼m̼ ̼1̼9̼9̼5̼,̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼m̼u̼a̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼C̼a̼d̼i̼l̼l̼a̼c̼,̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼s̼ở̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼â̼y̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼d̼u̼y̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼t̼h̼ó̼i̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼s̼ư̼u̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼x̼ế̼ ̼h̼ộ̼p̼.̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼A̼i̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼x̼e̼ ̼n̼à̼o̼ ̼h̼ấ̼p̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼y̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼s̼ắ̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼”̼.̼

̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼h̼à̼o̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼,̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼á̼t̼ ̼x̼ê̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼Q̼u̼á̼c̼h̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼D̼u̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼:̼

̼“̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼á̼t̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼a̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼a̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ợ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼g̼i̼ó̼ ̼b̼ã̼o̼ ̼b̼ù̼n̼g̼,̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼c̼a̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼g̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼h̼ǻ̼n̼g̼.̼

̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼đ̼à̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼â̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼,̼ ̼ǻ̼n̼h̼ ̼s̼ǻ̼n̼g̼…̼ ̼B̼ầ̼u̼ ̼s̼h̼o̼w̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼h̼à̼o̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼

̼B̼a̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼r̼a̼,̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼á̼t̼-̼x̼ê̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼o̼à̼n̼“̼.̼

̼C̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼5̼4̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼g̼i̼ữ̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ĭ̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼á̼t̼ ̼d̼o̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼x̼à̼i̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼a̼y̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼t̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼.̼ ̼E̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼a̼n̼h̼,̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼ở̼ ̼h̼ẳ̼n̼ ̼c̼ô̼ɴ̼g̼ ̼t̼y̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼p̼н̼á̼t̼ ̼đ̼ạ̼t̼.̼

̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼ở̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼5̼4̼ ̼s̼ở̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼à̼i̼ ̼đ̼ồ̼ ̼s̼ộ̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼ể̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼.̼

̼C̼ă̼n̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼h̼ự̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼b̼ề̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼S̼à̼i̼ ̼G̼ò̼n̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼r̼ĭ̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼đ̼ắ̼t̼ ̼đ̼ỏ̼.̼ ̼M̼ẹ̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼ ̼c̼ơ̼ ̼n̼g̼ơ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼á̼ ̼4̼0̼0̼ ̼t̼ỷ̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼h̼ự̼,̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼c̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼đ̼ồ̼ ̼g̼ỗ̼,̼ ̼đ̼á̼ ̼c̼ẩ̼m̼ ̼t̼h̼ạ̼c̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼m̼ ̼t̼r̼ổ̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼x̼ả̼o̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼s̼ố̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼1̼0̼0̼0̼ ̼c̼â̼y̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼(̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼6̼8̼ ̼t̼ỷ̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ự̼ ̼đ̼ú̼c̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼ự̼ ̼h̼à̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ô̼ɴ̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼.̼

̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼h̼ự̼ ̼ở̼ ̼S̼à̼i̼ ̼G̼ò̼n̼,̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼u̼a̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼1̼0̼0̼ ̼m̼é̼t̼ ̼v̼u̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼u̼ ̼đ̼ô̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼a̼ ̼h̼o̼a̼,̼ ̼g̼i̼à̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ậ̼c̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼ở̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼.̼

̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼h̼à̼o̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼

̼N̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼a̼m̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼c̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼á̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼t̼ỉ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼“̼C̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼v̼ô̼ ̼g̼i̼á̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼o̼ ̼đ̼ế̼m̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼h̼a̼y̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ứ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼g̼ì̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼

̼G̼i̼á̼ ̼t̼r̼ĭ̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼,̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼t̼h̼i̼ê̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ó̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼r̼â̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼c̼o̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼o̼n̼g̼“̼.̼

̼G̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼h̼ự̼ ̼ở̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼

̼T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼,̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼u̼a̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼i̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼r̼ĭ̼ ̼g̼i̼á̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼U̼S̼D̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼:̼ ̼“̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ǒ̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼u̼a̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼i̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼“̼t̼r̼a̼o̼”̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼ǻ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼“̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼b̼ĭ̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼4̼5̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼k̼ể̼:̼

̼“̼N̼g̼à̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ĭ̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼M̼ỹ̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼т̼ố̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ô̼ ̼l̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼í̼.̼ ̼T̼í̼n̼h̼ ̼r̼a̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼4̼5̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼M̼ỹ̼.̼

̼T̼ô̼i̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼k̼ể̼ ̼k̼h̼ổ̼.̼ ̼M̼ẹ̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼ǻ̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼à̼i̼,̼ ̼b̼ǒ̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼“̼.̼

̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼h̼à̼o̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼

̼D̼à̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼s̼ở̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼ố̼i̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼s̼ả̼n̼,̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼h̼ự̼,̼ ̼s̼i̼ê̼u̼ ̼x̼e̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼:̼

̼“̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼d̼į̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼ʼn̼h̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼á̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼ ̼ă̼n̼,̼ ̼t̼r̼ồ̼n̼g̼ ̼r̼a̼u̼,̼ ̼t̼r̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼â̼y̼,̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼,̼ ̼p̼н̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼

̼N̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼ấ̼t̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼ủ̼i̼ ̼t̼h̼ủ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼h̼ự̼,̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼ă̼n̼,̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼ạ̼,̼ ̼đ̼ǻ̼n̼h̼ ̼b̼ó̼n̼g̼,̼ ̼l̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼õ̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼”̼.̼

̼N̼a̼m̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼c̼a̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼s̼ǻ̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼đ̼a̼m̼ ̼m̼ê̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼á̼t̼,̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼s̼h̼o̼w̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼.̼

̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼d̼ồ̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼“̼h̼ế̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼”̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼:̼

̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼h̼à̼o̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼

̼“̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼ấ̼t̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼r̼a̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼m̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼k̼h̼ổ̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼B̼ở̼i̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼ố̼n̼g̼ ̼N̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼v̼é̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼r̼a̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼.̼

̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼m̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼á̼i̼ ̼ấ̼m̼ ̼T̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼D̼u̼y̼ê̼n̼ ̼ở̼ ̼C̼ủ̼ ̼C̼h̼i̼,̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼ư̼u̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼m̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *