bữa cơm

T̼h̼e̼o̼ ̼P̼G̼S̼.̼T̼S̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼D̼u̼y̼ ̼T̼h̼ị̼n̼h̼,̼ ̼v̼ụ̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼ở̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ứ̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼u̼ẩ̼n̼ ̼k̼h̼ú̼c̼.̼
N̼g̼à̼y̼ ̼1̼/̼1̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼L̼a̼i̼ ̼H̼ạ̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼A̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼K̼i̼m̼ ̼Đ̼ộ̼n̼g̼.̼
T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼2̼6̼/̼1̼2̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼ì̼n̼h̼ ̼(̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼9̼6̼,̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼)̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼l̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼S̼.̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼L̼a̼i̼ ̼H̼ạ̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼A̼n̼.̼ ̼C̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼3̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼ư̼ơ̼i̼ ̼(̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼9̼4̼,̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼D̼u̼y̼ê̼n̼ ̼Y̼ê̼n̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼)̼.̼

B̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼ư̼ơ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼ì̼n̼h̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼,̼ ̼n̼ô̼n̼ ̼m̼ử̼a̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼ư̼ơ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼ở̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ả̼ ̼2̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼ư̼ơ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼m̼ê̼ ̼s̼â̼u̼,̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼k̼ị̼c̼h̼.̼
N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼h̼é̼ ̼l̼ộ̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼ở̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼Y̼ê̼n̼
̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼Y̼ê̼n̼:̼ ̼”̼X̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼u̼ố̼n̼g̼ ̼p̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼p̼”̼
T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼D̼â̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼P̼G̼S̼.̼T̼S̼.̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼D̼u̼y̼ ̼T̼h̼ị̼n̼h̼,̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼S̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼T̼h̼ự̼c̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼(̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼B̼á̼c̼h̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ứ̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼u̼ẩ̼n̼ ̼k̼h̼ú̼c̼.̼

T̼h̼e̼o̼ ̼P̼G̼S̼.̼T̼S̼.̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼D̼u̼y̼ ̼T̼h̼ị̼n̼h̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ộ̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼9̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼â̼m̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ữ̼a̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼m̼à̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼5̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼ ̼v̼ô̼ ̼s̼ự̼.̼
”̼Ở ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼r̼a̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼t̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ộ̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼ă̼n̼.̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ộ̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼ă̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼ô̼i̼ ̼t̼h̼i̼u̼,̼ ̼h̼ư̼ ̼h̼ỏ̼n̼g̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼ọ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ợ̼ ̼m̼u̼a̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼ó̼n̼g̼.̼ ̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼ă̼n̼ ̼h̼ư̼ ̼h̼ỏ̼n̼g̼,̼ ̼n̼ấ̼m̼ ̼m̼ố̼c̼,̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼t̼r̼ừ̼ ̼s̼â̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ộ̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼h̼o̼á̼n̼g̼ ̼v̼á̼n̼g̼,̼ ̼ó̼i̼ ̼m̼ử̼a̼.̼.̼.̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼a̼y̼.̼
G̼i̼ả̼ ̼t̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼k̼ẻ̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ộ̼c̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ạ̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼,̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ể̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼.̼ ̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼ổ̼n̼”̼,̼ ̼P̼G̼S̼.̼T̼S̼.̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼D̼u̼y̼ ̼T̼h̼ị̼n̼h̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼.̼

Vụ 4 người tử vong sau bữa cơm trưa ở Hưng Yên: Vợ chồng chị Tươi không hạnh phúc

V̼ụ̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼ở̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼Y̼ê̼n̼:̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼u̼ẩ̼n̼ ̼k̼h̼ú̼c̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼3̼.̼
̼P̼G̼S̼.̼T̼S̼.̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼D̼u̼y̼ ̼T̼h̼ị̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼t̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ộ̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼N̼V̼C̼C̼
”̼Th̼e̼o̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼t̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ộ̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼
M̼ọ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼d̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼”̼,̼ ̼P̼G̼S̼.̼T̼S̼.̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼D̼u̼y̼ ̼T̼h̼ị̼n̼h̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼.̼

Vụ 4 người tử vong sau bữa cơm nhà ông ngoại: Khu bếp có gì? - Tin tức

L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼A̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼K̼i̼m̼ ̼Đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼Y̼ê̼n̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼m̼ê̼ ̼s̼â̼u̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼B̼ạ̼c̼h̼ ̼M̼a̼i̼.̼
T̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼T̼h̼.̼ ̼(̼v̼ợ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼S̼.̼ ̼-̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼T̼ì̼n̼h̼,̼ ̼T̼ư̼ơ̼i̼)̼,̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼.̼ ̼”̼B̼ữ̼a̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼”̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼6̼/̼1̼2̼/̼2̼0̼2̼1̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ó̼n̼:̼ ̼t̼h̼ị̼t̼ ̼l̼ợ̼n̼,̼ ̼c̼h̼ả̼ ̼l̼ợ̼n̼,̼ ̼r̼a̼u̼ ̼c̼ầ̼n̼,̼ ̼đ̼ậ̼u̼ ̼p̼h̼ụ̼,̼ ̼v̼à̼i̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼r̼ứ̼n̼g̼ ̼r̼á̼n̼.̼
B̼à̼ ̼T̼h̼.̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼,̼ ̼h̼o̼à̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼g̼ì̼.̼

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *