Nguyên gia đình

T̲ừ k̲ết̲ q̲u̲ả k̲h̲ám̲ n̲g̲h̲i̲ệm̲ v̲à 2̲ b̲ức̲ t̲h̲ư để l̲ại̲, c̲ơ q̲u̲a̲n̲ c̲ôn̲g̲ a̲n̲ b̲ước̲ đầu̲ đã t̲ìm̲ r̲a̲ n̲g̲u̲y̲ên̲ n̲h̲ân̲ d̲ẫn̲ đến̲ v̲i̲ệc̲ 4̲ n̲g̲ười̲ t̲r̲o̲n̲g̲ c̲ùn̲g̲ 1̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ t̲r̲e̲o̲ c̲ổ t̲ử v̲o̲n̲g̲.
4̲ n̲g̲ười̲ t̲r̲e̲o̲ c̲ổ t̲ự t̲ử ở H̲à T̲ĩn̲h̲: K̲h̲o̲ản̲ n̲ợ 7̲0̲ t̲r̲i̲ệu̲ đồn̲g̲ v̲à 3̲0̲0̲.0̲0̲0̲ đồn̲g̲ t̲i̲ền̲ l̲ãi̲ m̲ỗi̲ n̲g̲ày̲
Vụ 4 người trong gia đình treo cổ tự tử: Người chồng mồ côi bố mẹ từ nhỏ - Ảnh 1.
V̲ụ 4̲ n̲g̲ười̲ t̲r̲o̲n̲g̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ t̲r̲e̲o̲ c̲ổ t̲ự t̲ử: N̲g̲ười̲ c̲h̲ồn̲g̲ m̲ồ c̲ôi̲ b̲ố m̲ẹ t̲ừ n̲h̲ỏ – Ản̲h̲ 1̲.
C̲ôn̲g̲ a̲n̲ t̲ỉn̲h̲ H̲à T̲ĩn̲h̲ c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲, c̲ơ q̲u̲a̲n̲ c̲ản̲h̲ s̲át̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲ b̲ước̲ đầu̲ đã x̲ác̲ địn̲h̲ n̲g̲u̲y̲ên̲ n̲h̲ân̲ a̲n̲h̲ N̲g̲u̲y̲ễn̲ T̲i̲ến̲ T̲h̲àn̲h̲ (S̲N̲ 1̲9̲8̲9̲) c̲ùn̲g̲ v̲ợ l̲à c̲h̲ị N̲g̲u̲y̲ễn̲ T̲h̲ị H̲u̲y̲ền̲ T̲h̲àn̲h̲ (S̲N̲ 1̲9̲9̲4̲) v̲à 2̲ c̲o̲n̲ n̲h̲ỏ (6̲ t̲u̲ổi̲ v̲à 4̲ t̲u̲ổi̲) c̲h̲ết̲ t̲r̲o̲n̲g̲ t̲ư t̲h̲ế t̲r̲e̲o̲ c̲ổ t̲ại̲ n̲h̲à r̲i̲ên̲g̲ ở x̲ã K̲ỳ H̲ợp̲ (K̲ỳ A̲n̲h̲, H̲à T̲ĩn̲h̲).

T̲r̲ước̲ đó, k̲h̲i̲ n̲h̲ận̲ được̲ t̲i̲n̲ b̲áo̲ v̲ề s̲ự v̲i̲ệc̲, B̲a̲n̲ g̲i̲ám̲ đốc̲ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ t̲ỉn̲h̲ H̲à T̲ĩn̲h̲ đã c̲ử Đại̲ t̲á Đặn̲g̲ H̲o̲ài̲ S̲ơn̲ – P̲h̲ó G̲i̲ám̲ đốc̲ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ t̲ỉn̲h̲, T̲h̲ủ t̲r̲ưởn̲g̲ c̲ơ q̲u̲a̲n̲ C̲ản̲h̲ s̲át̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ t̲ỉn̲h̲ đến̲ h̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲ c̲h̲ỉ đạo̲ c̲ôn̲g̲ t̲ác̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲, l̲àm̲ r̲õ n̲g̲u̲y̲ên̲ n̲h̲ân̲.

Vụ 4 người trong gia đình treo cổ tự tử: Người chồng mồ côi bố mẹ từ nhỏ - Ảnh 2.

V̲ụ 4̲ n̲g̲ười̲ t̲r̲o̲n̲g̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ t̲r̲e̲o̲ c̲ổ t̲ự t̲ử: N̲g̲ười̲ c̲h̲ồn̲g̲ m̲ồ c̲ôi̲ b̲ố m̲ẹ t̲ừ n̲h̲ỏ – Ản̲h̲ 2̲.
C̲ăn̲ n̲h̲à n̲ơi̲ p̲h̲át̲ h̲i̲ện̲ s̲ự v̲i̲ệc̲.

T̲r̲ên̲ c̲ơ s̲ở k̲ết̲ q̲u̲ả k̲h̲ám̲ n̲g̲h̲i̲ệm̲ h̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲, k̲h̲ám̲ n̲g̲h̲i̲ệm̲ t̲ử t̲h̲i̲, c̲ơ q̲u̲a̲n̲ c̲h̲ức̲ n̲ăn̲g̲ x̲ác̲ địn̲h̲ n̲g̲u̲y̲ên̲ n̲h̲ân̲ c̲h̲ết̲ c̲ủa̲ 4̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ l̲à d̲o̲ t̲r̲e̲o̲ c̲ổ.

T̲ại̲ h̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲, c̲ơ q̲u̲a̲n̲ c̲h̲ức̲ n̲ăn̲g̲ p̲h̲át̲ h̲i̲ện̲ c̲ó 2̲ b̲ức̲ t̲h̲ư c̲ủa̲ a̲n̲h̲ T̲h̲àn̲h̲ v̲à n̲g̲ười̲ v̲ợ để l̲ại̲. N̲ội̲ d̲u̲n̲g̲ 2̲ b̲ức̲ t̲h̲ư n̲ày̲ n̲ói̲ đến̲ u̲ẩn̲ k̲h̲úc̲, b̲í b̲ác̲h̲ n̲ợ n̲ần̲ t̲r̲o̲n̲g̲ c̲u̲ộc̲ s̲ốn̲g̲ d̲ẫn̲ đến̲ v̲i̲ệc̲ c̲h̲án̲ n̲ản̲ v̲à t̲ìm̲ đến̲ c̲ái̲ c̲h̲ết̲.

N̲ạn̲ n̲h̲ân̲ T̲h̲àn̲h̲ m̲ồ c̲ôi̲ b̲ố m̲ẹ t̲ừ n̲h̲ỏ, t̲h̲ườn̲g̲ n̲g̲ày̲ s̲ốn̲g̲ c̲ùn̲g̲ v̲ới̲ c̲h̲ị g̲ái̲ k̲h̲ôn̲g̲ được̲ n̲h̲a̲n̲h̲ n̲h̲ẹn̲. C̲ó t̲h̲ể t̲r̲o̲n̲g̲ l̲úc̲ c̲h̲án̲ n̲ản̲ c̲u̲ộc̲ s̲ốn̲g̲, v̲ợ c̲h̲ồn̲g̲ a̲n̲h̲ T̲h̲àn̲h̲ s̲ợ để 2̲ c̲o̲n̲ l̲ại̲ m̲ồ c̲ôi̲ s̲ẽ k̲h̲ôn̲g̲ a̲i̲ c̲h̲ăm̲ n̲ên̲ m̲ới̲ n̲g̲h̲ĩ q̲u̲ẩn̲ r̲ồi̲ x̲ảy̲ r̲a̲ s̲ự v̲i̲ệc̲ đa̲u̲ l̲òn̲g̲ t̲r̲ên̲.

Vụ 4 người trong gia đình treo cổ tự tử: Người chồng mồ côi bố mẹ từ nhỏ - Ảnh 3.

V̲ụ 4̲ n̲g̲ười̲ t̲r̲o̲n̲g̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ t̲r̲e̲o̲ c̲ổ t̲ự t̲ử: N̲g̲ười̲ c̲h̲ồn̲g̲ m̲ồ c̲ôi̲ b̲ố m̲ẹ t̲ừ n̲h̲ỏ – Ản̲h̲ 3̲.
C̲ả 4̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ t̲r̲e̲o̲ c̲ổ t̲r̲ên̲ c̲ùn̲g̲ 1̲ t̲h̲a̲n̲h̲ s̲ắt̲ b̲ắc̲ n̲g̲a̲n̲g̲ t̲r̲o̲n̲g̲ p̲h̲òn̲g̲ n̲g̲ủ.

G̲i̲a̲ đìn̲h̲ a̲n̲h̲ T̲h̲àn̲h̲ t̲h̲u̲ộc̲ h̲ộ c̲ận̲ n̲g̲h̲èo̲. N̲ăm̲ 2̲0̲1̲7̲, c̲ơn̲ b̲ão̲ l̲àm̲ c̲ăn̲ n̲h̲à c̲ũ c̲ủa̲ a̲n̲h̲ b̲ị s̲ập̲. Được̲ h̲ỗ t̲r̲ợ m̲ột̲ s̲ố t̲i̲ền̲, a̲n̲h̲ T̲h̲àn̲h̲ v̲a̲y̲ m̲ượn̲ t̲h̲êm̲ để x̲ây̲ d̲ựn̲g̲ c̲ăn̲ n̲h̲à m̲ới̲ c̲ạn̲h̲ b̲ên̲. T̲u̲y̲ n̲h̲i̲ên̲ d̲o̲ t̲h̲i̲ếu̲ t̲i̲ền̲ n̲ên̲ c̲ăn̲ n̲h̲à c̲h̲ưa̲ t̲h̲ể h̲o̲àn̲ t̲h̲i̲ện̲.

T̲h̲e̲o̲ n̲g̲ười̲ d̲ân̲ địa̲ p̲h̲ươn̲g̲, v̲ợ c̲h̲ồn̲g̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ T̲h̲àn̲h̲ s̲ốn̲g̲ h̲i̲ền̲ l̲àn̲h̲, h̲òa̲ t̲h̲u̲ận̲. K̲h̲ôn̲g̲ a̲i̲ n̲g̲h̲ĩ r̲ằn̲g̲ v̲ợ c̲h̲ồn̲g̲ n̲ày̲ c̲ó t̲h̲ể t̲ìm̲ đến̲ c̲ái̲ c̲h̲ết̲ đa̲u̲ l̲òn̲g̲ c̲ùn̲g̲ 2̲ c̲o̲n̲ n̲h̲ư v̲ậy̲.

C̲h̲ín̲h̲ q̲u̲y̲ền̲ địa̲ p̲h̲ươn̲g̲ c̲ùn̲g̲ n̲g̲ười̲ t̲h̲ân̲ đã l̲àm̲ l̲ễ m̲a̲i̲ t̲án̲g̲ c̲h̲o̲ 4̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲. H̲i̲ện̲ c̲ơ q̲u̲a̲n̲ c̲ôn̲g̲ a̲n̲ v̲ẫn̲ t̲i̲ếp̲ t̲ục̲ đi̲ều̲ t̲r̲a̲ l̲àm̲ r̲õ v̲i̲ệc̲ c̲ó áp̲ l̲ực̲, y̲ếu̲ t̲ố n̲ào̲ t̲ác̲ độn̲g̲ đến̲ v̲i̲ệc̲ c̲ác̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ t̲r̲e̲o̲ c̲ổ t̲ự t̲ử h̲a̲y̲ k̲h̲ôn̲g̲.

T̲r̲ước̲ đó, 6̲h̲ n̲g̲ày̲ 2̲0̲/1̲0̲, c̲h̲ị N̲g̲u̲y̲ễn̲ T̲h̲ị L̲i̲ễu̲ (t̲r̲ú x̲óm̲ M̲i̲n̲h̲ C̲h̲âu̲, x̲ã K̲ỳ H̲ợp̲, K̲ỳ A̲n̲h̲, H̲à T̲ĩn̲h̲) s̲a̲n̲g̲ n̲h̲à e̲m̲ t̲r̲a̲i̲ t̲h̲ì p̲h̲át̲ h̲i̲ện̲ a̲n̲h̲ N̲g̲u̲y̲ễn̲ T̲i̲ến̲ T̲h̲àn̲h̲ c̲ùn̲g̲ v̲ợ v̲à 2̲ c̲o̲n̲ n̲h̲ỏ đã c̲h̲ết̲ t̲r̲o̲n̲g̲ t̲ư t̲h̲ế t̲r̲e̲o̲ c̲ổ ở p̲h̲òn̲g̲ n̲g̲ủ.

Xem thêm: H̲à T̲ĩn̲h̲: H̲àn̲g̲ t̲r̲ăm̲ n̲g̲ười̲ đội̲ m̲ưa̲ t̲i̲ễn̲ đưa̲ v̲ợ c̲h̲ồn̲g̲ t̲r̲ẻ c̲ùn̲g̲ 2̲ c̲o̲n̲ t̲h̲ơ
C̲ả x̲ã n̲h̲ư c̲h̲ết̲ l̲ặn̲g̲ t̲r̲o̲n̲g̲ n̲ỗi̲ đa̲u̲ t̲h̲ươn̲g̲ m̲ất̲ m̲át̲ q̲u̲á l̲ớn̲. C̲h̲ỉ t̲r̲o̲n̲g̲ m̲ột̲ t̲h̲o̲án̲g̲ c̲h̲ốc̲, c̲ùn̲g̲ m̲ột̲ l̲úc̲ 4̲ n̲g̲ười̲ t̲r̲o̲n̲g̲ m̲ột̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ đã r̲a̲ đi̲ v̲ĩn̲h̲ v̲i̲ễn̲. K̲h̲ăn̲ t̲a̲n̲g̲ p̲h̲ủ t̲r̲ắn̲g̲, n̲ước̲ m̲ắt̲ t̲r̲ộn̲ l̲ẫn̲ n̲ước̲ m̲ưa̲ t̲r̲ên̲ k̲h̲u̲ôn̲ m̲ặt̲ c̲ủa̲ d̲òn̲g̲ n̲g̲ười̲ d̲ân̲ đưa̲ t̲i̲ễn̲ 4̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲.

Đám̲ t̲a̲n̲g̲ đẫm̲ n̲ước̲ m̲ắt̲!

C̲h̲i̲ều̲ 2̲0̲/1̲0̲, c̲h̲ún̲g̲ t̲ôi̲ đến̲ t̲h̲ôn̲ M̲i̲n̲h̲ H̲ợp̲, x̲ã K̲ỳ T̲ây̲, h̲u̲y̲ện̲ K̲ỳ A̲n̲h̲ (H̲à T̲ĩn̲h̲) đún̲g̲ v̲ào̲ l̲úc̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲, n̲g̲ười̲ d̲ân̲ ở đây̲ c̲h̲u̲ẩn̲ b̲ị l̲àm̲ l̲ễ đưa̲ t̲i̲ễn̲ c̲ả g̲i̲a̲ đìn̲h̲ a̲n̲h̲ N̲g̲u̲y̲ễn̲ T̲i̲ến̲ T̲h̲àn̲h̲ (S̲N̲ 1̲9̲8̲9̲) c̲ùn̲g̲ v̲ợ N̲g̲u̲y̲ễn̲ T̲h̲ị H̲u̲y̲ền̲ T̲h̲a̲n̲h̲ (S̲N̲ 1̲9̲9̲4̲) v̲à 2̲ đứa̲ c̲o̲n̲ t̲h̲ơ N̲g̲u̲y̲ễn̲ Đăn̲g̲ K̲h̲o̲a̲ (S̲N̲ 2̲0̲1̲2̲), c̲o̲n̲ g̲ái̲ N̲g̲u̲y̲ễn̲ T̲h̲ị H̲u̲y̲ền̲ T̲r̲a̲n̲g̲ (S̲N̲ 2̲0̲1̲4̲) b̲ị c̲h̲ết̲ t̲ại̲ n̲h̲à ở t̲r̲o̲n̲g̲ t̲ìn̲h̲ t̲r̲ạn̲g̲ t̲r̲e̲o̲ c̲ổ.

C̲ó m̲ặt̲ t̲ại̲ đây̲, k̲h̲ôn̲g̲ a̲i̲ l̲à k̲h̲ôn̲g̲ k̲h̲ỏi̲ t̲i̲ếc̲ t̲h̲ươn̲g̲ c̲h̲o̲ c̲ác̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ x̲ấu̲ s̲ố v̲à n̲ỗi̲ đa̲u̲ t̲ột̲ c̲ùn̲g̲ m̲à g̲i̲a̲ đìn̲h̲ c̲ủa̲ c̲ác̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ đa̲n̲g̲ p̲h̲ải̲ c̲h̲ịu̲ đựn̲g̲. N̲h̲i̲ều̲ n̲g̲ười̲ c̲h̲ốc̲ c̲h̲ốc̲ l̲ại̲ đưa̲ t̲a̲y̲ l̲ên̲ g̲ạt̲ n̲h̲ữn̲g̲ g̲i̲ọt̲ n̲ước̲ m̲ắt̲ l̲ăn̲ t̲r̲ên̲ k̲h̲u̲ôn̲ m̲ặt̲.

C̲ó m̲ặt̲ t̲ại̲ n̲h̲à c̲ủa̲ c̲ác̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲, P̲V̲ c̲h̲ứn̲g̲ k̲i̲ến̲ c̲ản̲h̲ r̲ất̲ đôn̲g̲ h̲àn̲g̲ x̲óm̲ c̲ùn̲g̲ n̲h̲ữn̲g̲ n̲g̲ười̲ d̲ân̲ k̲h̲i̲ n̲g̲h̲e̲ t̲i̲n̲ v̲ề v̲ụ v̲i̲ệc̲ đã t̲ìm̲ đến̲ để c̲h̲i̲a̲ b̲u̲ồn̲ v̲ới̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ c̲ác̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲.

N̲h̲i̲ều̲ n̲g̲ười̲ d̲ân̲ k̲h̲ôn̲g̲ a̲i̲ n̲ói̲ v̲ới̲ a̲i̲ đều̲ x̲ắn̲ t̲a̲y̲ l̲o̲ m̲ượn̲ b̲àn̲ g̲h̲ế, h̲ậu̲ s̲ự để l̲àm̲ l̲ễ t̲a̲n̲g̲ c̲h̲o̲ 4̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ v̲ắn̲ s̲ố. K̲h̲ôn̲g̲ k̲h̲í t̲a̲n̲g̲ t̲h̲ươn̲g̲ b̲a̲o̲ t̲r̲ùm̲ c̲ả t̲h̲ôn̲ q̲u̲ê.

Hà Tĩnh: Hàng trăm người đội mưa tiễn đưa vợ chồng trẻ cùng 2 con thơ - Ảnh 1.

H̲à T̲ĩn̲h̲: H̲àn̲g̲ t̲r̲ăm̲ n̲g̲ười̲ đội̲ m̲ưa̲ t̲i̲ễn̲ đưa̲ v̲ợ c̲h̲ồn̲g̲ t̲r̲ẻ c̲ùn̲g̲ 2̲ c̲o̲n̲ t̲h̲ơ – Ản̲h̲ 1̲.
C̲h̲i̲ếc̲ h̲òm̲ q̲u̲y̲ên̲ g̲óp̲ t̲i̲ền̲ được̲ đưa̲ r̲a̲ để n̲h̲ận̲ t̲i̲ền̲ g̲i̲úp̲ đỡ c̲ủa̲ m̲ọi̲ n̲g̲ười̲

H̲a̲i̲ đứa̲ r̲ất̲ y̲êu̲ t̲h̲ươn̲g̲ n̲h̲a̲u̲, đi̲ đâu̲ c̲ũn̲g̲ c̲ó n̲h̲a̲u̲. S̲a̲o̲ c̲h̲ún̲g̲ n̲ó s̲u̲y̲ n̲g̲h̲ĩ n̲ôn̲g̲ c̲ạn̲ n̲h̲ư t̲h̲ế c̲h̲ứ? R̲ồi̲ c̲òn̲ 2̲ đứa̲ c̲o̲n̲ t̲h̲ơ n̲ữa̲, c̲h̲ún̲g̲ v̲ừa̲ m̲ới̲ h̲ôm̲ q̲u̲a̲ t̲h̲ôi̲ c̲òn̲ í ới̲ t̲r̲êu̲ đùa̲ n̲h̲a̲u̲ t̲r̲ước̲ s̲ân̲. V̲ậy̲ m̲à!
B̲à N̲g̲u̲y̲ễn̲ T̲h̲i̲ H̲u̲y̲ền̲ (t̲h̲ôn̲ M̲i̲n̲h̲ H̲ợp̲, x̲ã K̲ỳ H̲ợp̲) s̲ụt̲ s̲ùi̲ g̲ạt̲ n̲ước̲ m̲ắt̲ n̲ói̲ v̲ới̲ P̲V̲: “T̲ôi̲ c̲h̲ưa̲ b̲a̲o̲ g̲i̲ờ c̲h̲ứn̲g̲ k̲i̲ến̲ c̲ản̲h̲ t̲a̲n̲g̲ t̲h̲ươn̲g̲ t̲r̲o̲n̲g̲ m̲ột̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ n̲h̲ư t̲h̲ế, g̲i̲a̲ đìn̲h̲ n̲ó (g̲i̲a̲ đìn̲h̲ a̲n̲h̲ T̲h̲àn̲h̲ v̲à c̲h̲ị H̲u̲y̲ền̲) c̲òn̲ q̲u̲á t̲r̲ẻ.

B̲à N̲g̲u̲y̲ễn̲ T̲h̲ị T̲., l̲à d̲ì r̲u̲ột̲ c̲ủa̲ a̲n̲h̲ N̲g̲u̲y̲ễn̲ T̲i̲ến̲ T̲h̲àn̲h̲ đa̲u̲ đớn̲ c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲, v̲ợ c̲h̲ồn̲g̲ a̲n̲h̲ T̲h̲a̲n̲h̲ t̲ừ t̲r̲ước̲ đến̲ n̲a̲y̲ s̲ốn̲g̲ r̲ất̲ h̲ạn̲h̲ p̲h̲úc̲, y̲êu̲ t̲h̲ươn̲g̲ n̲h̲a̲u̲. T̲r̲ước̲ n̲g̲ày̲ x̲ảy̲ r̲a̲ s̲ự v̲i̲ệc̲, a̲n̲h̲ T̲h̲àn̲h̲ đã đưa̲ v̲ợ c̲o̲n̲ đi̲ c̲h̲ụp̲ ản̲h̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ v̲à đưa̲ đi̲ s̲i̲êu̲ t̲h̲ị c̲h̲ơi̲ v̲à r̲ất̲ n̲h̲i̲ều̲ c̲h̲ỗ k̲h̲ác̲.

“T̲r̲ước̲ đó m̲ấy̲ h̲ôm̲, c̲o̲n̲ T̲h̲a̲n̲h̲ đi̲ c̲h̲ơi̲ ở m̲ột̲ s̲ố g̲i̲a̲ đìn̲h̲ n̲g̲ười̲ t̲h̲ân̲ n̲ó k̲ể c̲h̲u̲y̲ện̲ v̲ề g̲i̲a̲ c̲ản̲h̲ t̲ún̲g̲ b̲ấn̲, n̲ợ n̲ần̲… a̲i̲ n̲g̲ờ”.

“T̲h̲ằn̲g̲ T̲h̲àn̲h̲ l̲à c̲o̲n̲ t̲r̲a̲i̲ m̲ột̲ t̲r̲o̲n̲g̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ đặc̲ b̲i̲ệt̲. N̲ó m̲ồ c̲ôi̲ m̲ẹ k̲h̲i̲ m̲ới̲ 7̲ t̲u̲ổi̲, s̲a̲u̲ đó b̲ố c̲ũn̲g̲ q̲u̲a̲ đời̲. V̲ợ c̲h̲ồn̲g̲ n̲ó l̲ấy̲ n̲h̲a̲u̲ t̲u̲y̲ n̲g̲h̲èo̲ n̲h̲ưn̲g̲ y̲êu̲ t̲h̲ươn̲g̲ n̲h̲a̲u̲ l̲ắm̲, k̲h̲ôn̲g̲ h̲ề c̲ó m̲âu̲ t̲h̲u̲ẫn̲ t̲ìn̲h̲ c̲ảm̲ g̲ì.

V̲ào̲ n̲ăm̲ k̲i̲a̲, d̲o̲ c̲ăn̲ n̲h̲à ọp̲ ẹp̲ b̲ị b̲ão̲ t̲h̲ổi̲ b̲a̲y̲, g̲i̲a̲ đìn̲h̲ T̲h̲àn̲h̲ được̲ N̲h̲à n̲ước̲ h̲ỗ t̲r̲ợ 4̲0̲ t̲r̲i̲ệu̲ c̲ộn̲g̲ t̲h̲êm̲ v̲ợ c̲h̲ồn̲g̲ n̲ó v̲a̲y̲ t̲h̲êm̲ 1̲0̲0̲ t̲r̲i̲ệu̲ để x̲ây̲ được̲ c̲ăn̲ n̲h̲à m̲ới̲. N̲h̲à c̲h̲ưa̲ x̲ây̲ x̲o̲n̲g̲ t̲h̲ì c̲ả g̲i̲a̲ đìn̲h̲ c̲h̲áu̲ t̲ôi̲ đã c̲h̲ết̲ c̲ả n̲h̲ư t̲h̲ế n̲ày̲…”, b̲à T̲ đa̲u̲ b̲u̲ồn̲ n̲ói̲.

C̲ó m̲ặt̲ t̲ại̲ đám̲ t̲a̲n̲g̲, c̲ô g̲i̲áo̲ N̲.T̲.T̲ (g̲i̲áo̲ v̲i̲ên̲ m̲ầm̲ n̲o̲n̲ d̲ạy̲ c̲h̲áu̲ T̲r̲a̲n̲g̲) c̲h̲o̲ h̲a̲y̲: H̲ôm̲ q̲u̲a̲ k̲h̲i̲ đa̲n̲g̲ h̲ọc̲ t̲h̲ì c̲h̲áu̲ T̲r̲a̲n̲g̲ c̲ó x̲i̲n̲ v̲ề n̲h̲à v̲ì g̲i̲a̲ đìn̲h̲ c̲ó v̲i̲ệc̲. K̲h̲i̲ t̲ôi̲ h̲ỏi̲ l̲ại̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ t̲h̲ì được̲ m̲ẹ c̲h̲áu̲ b̲é c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲ l̲à g̲i̲a̲ đìn̲h̲ x̲i̲n̲ c̲h̲o̲ c̲h̲áu̲ n̲g̲h̲ỉ để đi̲ c̲h̲ụp̲ ản̲h̲ c̲h̲u̲n̲g̲ v̲ới̲ n̲h̲a̲u̲.

V̲ợ c̲h̲ồn̲g̲ t̲r̲ẻ để l̲ại̲ 2̲ b̲ức̲ t̲h̲ư t̲u̲y̲ệt̲ m̲ện̲h̲ đầy̲ t̲r̲ắc̲ ẩn̲.

Ôn̲g̲ L̲ê V̲ăn̲ V̲ượn̲g̲, T̲r̲ưởn̲g̲ c̲ôn̲g̲ a̲n̲ x̲ã K̲ỳ H̲ợp̲ c̲h̲o̲ h̲a̲y̲, k̲h̲i̲ ôn̲g̲ c̲ó m̲ặt̲ t̲ại̲ h̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲, c̲ả 4̲ t̲h̲i̲ t̲h̲ể n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ đã được̲ n̲g̲ười̲ d̲ân̲ đưa̲ x̲u̲ốn̲g̲, đặt̲ n̲ằm̲ d̲ưới̲ đất̲. Q̲u̲a̲ k̲i̲ểm̲ t̲r̲a̲, l̲ực̲ l̲ượn̲g̲ c̲ôn̲g̲ a̲n̲ p̲h̲át̲ h̲i̲ện̲ 2̲ b̲ức̲ t̲h̲ư t̲u̲y̲ệt̲ m̲ện̲h̲ d̲o̲ c̲ả 2̲ v̲ợ c̲h̲ồn̲g̲ v̲i̲ết̲ để l̲ại̲.

Hà Tĩnh: Hàng trăm người đội mưa tiễn đưa vợ chồng trẻ cùng 2 con thơ - Ảnh 2.

H̲à T̲ĩn̲h̲: H̲àn̲g̲ t̲r̲ăm̲ n̲g̲ười̲ đội̲ m̲ưa̲ t̲i̲ễn̲ đưa̲ v̲ợ c̲h̲ồn̲g̲ t̲r̲ẻ c̲ùn̲g̲ 2̲ c̲o̲n̲ t̲h̲ơ – Ản̲h̲ 2̲.
H̲àn̲g̲ t̲r̲ăm̲ n̲g̲ười̲ d̲ân̲ đã đến̲ t̲i̲ễn̲ đưa̲ v̲ợ c̲h̲ồn̲g̲ t̲r̲ẻ c̲ùn̲g̲ 2̲ đứa̲ c̲o̲n̲.

T̲r̲o̲n̲g̲ l̲á t̲h̲ư c̲ủa̲ n̲g̲ười̲ c̲h̲ồn̲g̲ l̲à a̲n̲h̲ T̲h̲àn̲h̲ để l̲ại̲ n̲ội̲ d̲u̲n̲g̲ x̲i̲n̲ l̲ỗi̲ n̲g̲ười̲ t̲h̲ân̲, b̲à c̲o̲n̲ l̲àn̲g̲ x̲óm̲ t̲r̲o̲n̲g̲ v̲à n̲g̲o̲ài̲ x̲ã, c̲ác̲ c̲ơ q̲u̲a̲n̲ đo̲àn̲ t̲h̲ể địa̲ p̲h̲ươn̲g̲.

N̲g̲u̲y̲ên̲ n̲h̲ân̲ v̲ợ c̲h̲ồn̲g̲ T̲h̲àn̲h̲ t̲ìm̲ đến̲ c̲ái̲ c̲h̲ết̲ l̲à t̲r̲o̲n̲g̲ v̲ài̲ n̲ăm̲ t̲r̲ở l̲ại̲ đây̲ c̲u̲ộc̲ s̲ốn̲g̲ đối̲ v̲ới̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ t̲h̲ực̲ s̲ự v̲ô n̲g̲h̲ĩa̲, c̲ảm̲ t̲h̲ấy̲ b̲u̲ồn̲ c̲h̲án̲.

“T̲r̲ước̲ k̲h̲i̲ đưa̲ r̲a̲ q̲u̲y̲ết̲ địn̲h̲ n̲ày̲ t̲h̲ì v̲ợ c̲h̲ồn̲g̲ t̲ôi̲ đã đấu̲ t̲r̲a̲n̲h̲ s̲u̲y̲ n̲g̲h̲ĩ m̲ất̲ r̲ất̲ n̲h̲i̲ều̲ t̲h̲ời̲ g̲i̲a̲n̲. M̲o̲n̲g̲ m̲ọi̲ n̲g̲ười̲ h̲i̲ểu̲ v̲à c̲ảm̲ t̲h̲ôn̲g̲ c̲h̲o̲ c̲h̲ún̲g̲ t̲ôi̲.

C̲u̲ộc̲ s̲ốn̲g̲ n̲ày̲ c̲h̲án̲ l̲ắm̲ m̲ọi̲ n̲g̲ười̲ à, b̲a̲o̲ n̲h̲i̲êu̲ áp̲ l̲ực̲ b̲u̲ồn̲ p̲h̲i̲ền̲ b̲ế t̲ắc̲ d̲ườn̲g̲ n̲h̲ư k̲h̲ôn̲g̲ c̲ó l̲ối̲ t̲h̲o̲át̲ v̲ới̲ c̲h̲ún̲g̲ t̲ôi̲”, n̲ội̲ d̲u̲n̲g̲ b̲ức̲ t̲h̲ư c̲ủa̲ a̲n̲h̲ T̲h̲a̲n̲h̲ để l̲ại̲.

T̲r̲o̲n̲g̲ n̲ội̲ d̲u̲n̲g̲ b̲ức̲ t̲h̲ư, a̲n̲h̲ T̲h̲àn̲h̲ c̲ũn̲g̲ g̲ửi̲ l̲ời̲ x̲i̲n̲ l̲ỗi̲ h̲a̲i̲ đứa̲ c̲o̲n̲. “T̲r̲o̲n̲g̲ 8̲ n̲ăm̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ m̲ìn̲h̲ đã t̲r̲ải̲ q̲u̲a̲ b̲a̲o̲ n̲h̲i̲êu̲ v̲ất̲ v̲ả s̲ón̲g̲ g̲i̲ó v̲à c̲ũn̲g̲ t̲r̲o̲n̲g̲ t̲h̲ời̲ g̲i̲a̲n̲ n̲ày̲ l̲à n̲i̲ềm̲ h̲ạn̲h̲ p̲h̲úc̲ n̲h̲ất̲ c̲ủa̲ b̲ố m̲ẹ. V̲ì b̲ằn̲g̲ t̲ìn̲h̲ y̲êu̲ m̲à b̲ố m̲ẹ đã s̲i̲n̲h̲ r̲a̲ h̲a̲i̲ c̲o̲n̲.

H̲a̲i̲ c̲o̲n̲ l̲à n̲i̲ềm̲ t̲i̲n̲ v̲u̲i̲ c̲ủa̲ b̲ố m̲ẹ. K̲h̲ôn̲g̲ g̲ì s̲o̲ s̲án̲h̲ được̲. B̲ố m̲ẹ n̲g̲àn̲ l̲ần̲ x̲i̲n̲ l̲ỗi̲ c̲ác̲ c̲o̲n̲ v̲ì s̲i̲n̲h̲ r̲a̲ c̲ác̲ c̲o̲n̲ t̲r̲o̲n̲g̲ t̲ìn̲h̲ y̲êu̲ t̲h̲ươn̲g̲”.

V̲ề b̲ức̲ t̲h̲ư c̲ủa̲ c̲h̲ị N̲g̲u̲y̲ễn̲ T̲h̲ị H̲u̲y̲ền̲ T̲h̲a̲n̲h̲ c̲ó n̲ội̲ d̲u̲n̲g̲: “C̲o̲n̲ x̲i̲n̲ l̲ỗi̲ m̲ọi̲ n̲g̲ười̲ r̲ất̲ n̲h̲i̲ều̲. C̲h̲a̲ v̲à e̲m̲ ở l̲ại̲ c̲ố g̲ắn̲g̲ s̲ốn̲g̲ t̲h̲ật̲ t̲ốt̲ n̲h̲é. C̲o̲n̲ s̲ẽ âm̲ t̲h̲ầm̲ g̲i̲úp̲ đỡ c̲h̲o̲ c̲h̲a̲ s̲ức̲ k̲h̲ỏe̲ v̲à c̲ác̲ e̲m̲ g̲ặp̲ n̲h̲i̲ều̲ m̲a̲y̲ m̲ắn̲ n̲h̲é…”.

T̲r̲o̲n̲g̲ l̲á t̲h̲ư c̲ủa̲ m̲ìn̲h̲ c̲h̲ị T̲h̲a̲n̲h̲ c̲ũn̲g̲ m̲o̲n̲g̲ c̲h̲a̲ v̲à e̲m̲ c̲ùn̲g̲ c̲ác̲ b̲ác̲ c̲ố g̲ắn̲g̲ c̲h̲ấp̲ n̲h̲ận̲ s̲ự t̲h̲ật̲, đừn̲g̲ đa̲u̲ b̲u̲ồn̲ v̲à h̲ứa̲ ở n̲ơi̲ ấy̲ s̲ẽ s̲ốn̲g̲ t̲h̲ật̲ t̲ốt̲.

“C̲o̲n̲ s̲ẽ r̲ất̲ v̲u̲i̲ v̲à y̲ên̲ l̲òn̲g̲ t̲h̲ấy̲ c̲h̲a̲ v̲à c̲ác̲ e̲m̲ s̲ốn̲g̲ t̲h̲ật̲ t̲ốt̲”, b̲ức̲ t̲h̲ư v̲i̲ết̲. L̲ời̲ c̲u̲ối̲ b̲ức̲ t̲h̲ư, c̲h̲ị T̲h̲a̲n̲h̲ c̲ăn̲ d̲ặn̲ v̲ợ c̲h̲ồn̲g̲ đã t̲h̲ốn̲g̲ n̲h̲ất̲ c̲h̲o̲ n̲g̲ười̲ c̲h̲a̲ m̲i̲ến̲g̲ đất̲ c̲ủa̲ h̲a̲i̲ v̲ợ c̲h̲ồn̲g̲ để l̲ại̲.

T̲r̲ước̲ đó, n̲h̲ư I̲n̲f̲o̲n̲e̲t̲ đã t̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲, v̲ào̲ s̲án̲g̲ s̲ớm̲ 2̲0̲/1̲0̲, k̲h̲i̲ đến̲ n̲h̲à t̲h̲ăm̲ c̲h̲áu̲ t̲h̲ì ôn̲g̲ N̲g̲u̲y̲ễn̲ V̲ăn̲ H̲à (b̲ố đẻ c̲h̲ị T̲h̲a̲n̲h̲) p̲h̲át̲ h̲i̲ện̲ c̲ả g̲i̲a̲ đìn̲h̲ c̲ủa̲ a̲n̲h̲ T̲h̲àn̲h̲ v̲à c̲h̲ị T̲h̲a̲n̲h̲ c̲ùn̲g̲ 2̲ đứa̲ c̲o̲n̲ c̲h̲ết̲ t̲r̲o̲n̲g̲ t̲ư t̲h̲ế t̲r̲e̲o̲ c̲ổ.

N̲g̲a̲y̲ s̲a̲u̲ s̲ự v̲i̲ệc̲, l̲ực̲ l̲ượn̲g̲ c̲h̲ức̲ n̲ăn̲g̲ c̲ôn̲g̲ a̲n̲ t̲ỉn̲h̲ H̲à T̲ĩn̲h̲, c̲ôn̲g̲ a̲n̲ h̲u̲y̲ện̲ K̲ỳ A̲n̲h̲ đã đến̲ k̲h̲ám̲ n̲g̲h̲i̲ệm̲ h̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲, k̲h̲ám̲ n̲g̲h̲i̲ệm̲ t̲ử t̲h̲i̲ để đi̲ều̲ t̲r̲a̲ v̲à l̲àm̲ r̲õ n̲g̲u̲y̲ên̲ n̲h̲ân̲ v̲ụ v̲i̲ệc̲.

Xem thêm:C̲o̲n̲ t̲r̲a̲i̲ c̲ố n̲g̲h̲ệ s̲ĩ G̲i̲a̲n̲g̲ C̲òi̲ v̲à h̲àn̲h̲ độn̲g̲ n̲g̲h̲ẹn̲ n̲g̲ào̲ s̲a̲u̲ 8̲ t̲h̲án̲g̲ k̲ể t̲ừ n̲g̲ày̲ c̲h̲a̲ q̲u̲a̲ đời̲
C̲o̲n̲ t̲r̲a̲i̲ c̲ủa̲ c̲ố n̲g̲h̲ệ s̲ĩ G̲i̲a̲n̲g̲ C̲òi̲ v̲ừa̲ q̲u̲a̲ đã c̲ó m̲ột̲ h̲àn̲h̲ độn̲g̲ l̲àm̲ n̲h̲i̲ều̲ n̲g̲ười̲ n̲g̲h̲ẹn̲ n̲g̲ào̲ t̲h̲ôn̲g̲ q̲u̲a̲ t̲r̲a̲n̲g̲ f̲a̲n̲p̲a̲g̲e̲ m̲à a̲n̲h̲ l̲ập̲ r̲a̲ để l̲ưu̲ g̲i̲ữ n̲h̲ữn̲g̲ k̲ỷ n̲i̲ệm̲ v̲ề c̲h̲a̲ m̲ìn̲h̲.

F̲a̲n̲p̲a̲g̲e̲ “V̲ườn̲ c̲ủa̲ B̲a̲” được̲ H̲i̲ếu̲ V̲i̲c̲k̲ – c̲o̲n̲ t̲r̲a̲i̲ c̲ủa̲ c̲ố n̲g̲h̲ệ s̲ĩ G̲i̲a̲n̲g̲ C̲òi̲ l̲ập̲ r̲a̲ để l̲ưu̲ g̲i̲ữ n̲h̲ữn̲g̲ k̲ỷ n̲i̲ệm̲ v̲ề b̲a̲ c̲ủa̲ a̲n̲h̲ – v̲ừa̲ m̲ới̲ đây̲ c̲ó l̲o̲ạt̲ b̲ài̲ đăn̲g̲ k̲h̲i̲ến̲ n̲h̲i̲ều̲ k̲h̲án̲ g̲i̲ả x̲úc̲ độn̲g̲. T̲h̲e̲o̲ đó, l̲o̲ạt̲ b̲ài̲ đăn̲g̲ n̲ày̲ c̲h̲ín̲h̲ l̲à n̲h̲ữn̲g̲ h̲ìn̲h̲ ản̲h̲ t̲h̲u̲ở n̲g̲h̲ệ s̲ĩ G̲i̲a̲n̲g̲ C̲òi̲ v̲ẫn̲ c̲òn̲ s̲ốn̲g̲, ôn̲g̲ đa̲n̲g̲ t̲h̲ực̲ h̲i̲ện̲ n̲h̲ữn̲g̲ c̲ôn̲g̲ v̲i̲ệc̲ h̲àn̲g̲ n̲g̲ày̲ r̲ất̲ đỗi̲ b̲ìn̲h̲ t̲h̲ườn̲g̲ n̲h̲ưn̲g̲ l̲ại̲ l̲àm̲ n̲h̲i̲ều̲ n̲g̲ười̲ n̲g̲h̲ẹn̲ n̲g̲ào̲.

giang coi 1
Đã h̲ơn̲ 8̲ t̲h̲án̲g̲ k̲ể t̲ừ k̲h̲i̲ c̲ố n̲g̲h̲ệ s̲ĩ G̲i̲a̲n̲g̲ C̲òi̲ q̲u̲a̲ đời̲
g̲i̲a̲n̲g̲ c̲o̲i̲ 2̲
C̲o̲n̲ t̲r̲a̲i̲ c̲ủa̲ c̲ố N̲S̲ G̲i̲a̲n̲g̲ C̲òi̲ v̲ẫn̲ t̲h̲ườn̲g̲ c̲ập̲ n̲h̲ật̲ c̲ác̲ h̲ìn̲h̲ ản̲h̲ m̲ới̲ v̲ề ôn̲g̲ l̲ên̲ f̲a̲n̲p̲a̲g̲e̲ ‘V̲ườn̲ c̲ủa̲ b̲a̲’
D̲ưới̲ n̲h̲ữn̲g̲ b̲ức̲ ản̲h̲ g̲i̲ản̲ d̲ị m̲à f̲a̲n̲p̲a̲g̲e̲ “V̲ườn̲ c̲ủa̲ b̲a̲” đăn̲g̲ t̲ải̲, n̲h̲i̲ều̲ k̲h̲án̲ g̲i̲ả đã để l̲ại̲ c̲ác̲ b̲ìn̲h̲ l̲u̲ận̲ x̲úc̲ độn̲g̲ n̲h̲ư: “C̲ảm̲ ơn̲ V̲ườn̲ c̲ủa̲ b̲a̲ đã c̲h̲o̲ n̲g̲ười̲ h̲âm̲ m̲ộ n̲h̲ận̲ được̲ n̲g̲u̲ồn̲ n̲ăn̲g̲ l̲ượn̲g̲ t̲íc̲h̲ c̲ực̲, đán̲g̲ q̲u̲ý t̲ừ c̲ố n̲g̲h̲ệ s̲ĩ”, “M̲ãi̲ n̲h̲ớ v̲ề c̲h̲ú”,…

N̲g̲o̲ài̲ n̲h̲ữn̲g̲ b̲ức̲ ản̲h̲ c̲ũ v̲ề c̲h̲a̲, c̲o̲n̲ t̲r̲a̲i̲ c̲ố n̲g̲h̲ệ s̲ĩ G̲i̲a̲n̲g̲ C̲òi̲ c̲òn̲ c̲h̲o̲ đăn̲g̲ t̲ải̲ n̲h̲ữn̲g̲ t̲h̲ước̲ p̲h̲i̲m̲ c̲ũ c̲ó s̲ự t̲h̲a̲m̲ g̲i̲a̲ d̲i̲ễn̲ x̲u̲ất̲ c̲ủa̲ ôn̲g̲ l̲ên̲ f̲a̲n̲p̲a̲g̲e̲ “V̲ườn̲ c̲ủa̲ B̲a̲”.

giang coi 2
N̲g̲o̲ài̲ h̲ìn̲h̲ ản̲h̲, H̲i̲ếu̲ V̲i̲c̲k̲ c̲òn̲ c̲h̲o̲ đăn̲g̲ t̲ải̲ c̲ác̲ t̲h̲ước̲ p̲h̲i̲m̲ c̲ũ c̲ó s̲ự t̲h̲a̲m̲ g̲i̲a̲ d̲i̲ễn̲ x̲u̲ất̲ c̲ủa̲ c̲ố N̲S̲ G̲i̲a̲n̲g̲ C̲òi̲
g̲i̲a̲n̲g̲ c̲o̲i̲ 4̲
N̲h̲ữn̲g̲ h̲ìn̲h̲ ản̲h̲ g̲i̲ản̲ d̲ị c̲ủa̲ c̲ố n̲g̲h̲ệ s̲ĩ G̲i̲a̲n̲g̲ C̲òi̲ l̲àm̲ n̲h̲i̲ều̲ n̲g̲ười̲ x̲úc̲ độn̲g̲
C̲h̲i̲a̲ s̲ẻ v̲ới̲ t̲r̲u̲y̲ền̲ t̲h̲ôn̲g̲, a̲n̲h̲ n̲ói̲: “C̲ó 1̲0̲ t̲ập̲ p̲h̲i̲m̲ c̲ũ, t̲ôi̲ đã p̲h̲ục̲ c̲h̲ế t̲ừ b̲ăn̲g̲ t̲ừ a̲n̲a̲l̲o̲g̲ s̲a̲n̲g̲ d̲i̲g̲i̲t̲a̲l̲ H̲D̲ h̲o̲àn̲ t̲h̲i̲ện̲, c̲h̲i̲a̲ s̲ẻ m̲i̲ễn̲ p̲h̲í t̲r̲ên̲ f̲a̲n̲p̲a̲g̲e̲ để m̲ọi̲ n̲g̲ười̲ c̲ùn̲g̲ n̲h̲a̲u̲ x̲e̲m̲ v̲à n̲h̲ớ v̲ề b̲a̲ C̲òi̲ t̲ừ t̲h̲án̲g̲ 1̲0̲ n̲ăm̲ n̲g̲o̲ái̲. B̲ây̲ g̲i̲ờ t̲ôi̲ v̲ẫn̲ đa̲n̲g̲ t̲i̲ếp̲ t̲ục̲ l̲i̲ên̲ h̲ệ c̲ác̲ n̲h̲à s̲ản̲ x̲u̲ất̲ c̲ũ, c̲ác̲ n̲h̲à s̲ưu̲ t̲ầm̲ để l̲i̲ên̲ h̲ệ c̲ác̲ t̲ập̲ p̲h̲i̲m̲ l̲ưu̲ l̲ạc̲. C̲ứ được̲ b̲ộ n̲ào̲ t̲ôi̲ s̲ẽ t̲i̲ếp̲ t̲ục̲ c̲h̲i̲a̲ s̲ẻ b̲ộ đó”.

giang coi 3

S̲a̲u̲ g̲ần̲ m̲ột̲ n̲ăm̲ c̲ố n̲g̲h̲ệ s̲ĩ G̲i̲a̲n̲g̲ C̲òi̲ q̲u̲a̲ đời̲, c̲o̲n̲ t̲r̲a̲i̲ ôn̲g̲ c̲h̲o̲ h̲a̲y̲, c̲u̲ộc̲ s̲ốn̲g̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ v̲ẫn̲ n̲h̲ư c̲ũ v̲à đa̲n̲g̲ h̲ướn̲g̲ t̲ới̲ n̲h̲ữn̲g̲ đi̲ều̲ m̲ới̲ m̲ẻ t̲r̲o̲n̲g̲ t̲ươn̲g̲ l̲a̲i̲.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *