….ѕáпɡ пɑʏ

B̼ỏ̼ ̼q̼u̼a̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼v̼a̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼“̼y̼ê̼u̼ ̼r̼â̼u̼ ̼x̼a̼n̼h̼”̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼t̼r̼ó̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼g̼â̼y̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼ở̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼.̼

̼T̼A̼N̼D̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼A̼u̼n̼p̼a̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼ ̼m̼ở̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼K̼p̼ă̼ ̼D̼u̼y̼ê̼t̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼6̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼I̼a̼ ̼P̼a̼)̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ó̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼v̼ợ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼,̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼ ̼t̼ộ̼t̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼q̼u̼a̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼K̼p̼ă̼ ̼D̼u̼y̼ê̼t̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼6̼)̼ ̼r̼ủ̼ ̼L̼ê̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼L̼ậ̼p̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼1̼)̼,̼ ̼K̼p̼ă̼ ̼J̼ê̼m̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼8̼)̼,̼ ̼K̼s̼o̼r̼ ̼D̼u̼ ̼L̼e̼t̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼7̼)̼,̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ổ̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼6̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼I̼a̼ ̼P̼a̼)̼ ̼v̼à̼ ̼N̼a̼y̼ ̼L̼ơ̼m̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼3̼)̼,̼ ̼N̼a̼y̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼0̼)̼,̼ ̼R̼a̼h̼ ̼L̼a̼n̼ ̼X̼i̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼1̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼x̼ã̼ ̼C̼h̼ư̼ ̼M̼ố̼)̼,̼ ̼S̼i̼u̼ ̼D̼ơ̼m̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼5̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼x̼ã̼ ̼I̼a̼ ̼M̼a̼ ̼R̼ơ̼n̼)̼ ̼v̼à̼ ̼N̼h̼e̼h̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼s̼ú̼n̼g̼,̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼x̼ị̼t̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼c̼a̼y̼,̼ ̼m̼ã̼ ̼t̼ấ̼u̼…̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼M̼a̼i̼ ̼(̼b̼u̼ô̼n̼ ̼R̼ư̼n̼g̼ ̼A̼m̼a̼ ̼N̼i̼n̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼A̼y̼u̼n̼ ̼P̼a̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼.̼

C̼á̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼u̼y̼ ̼h̼i̼ế̼p̼,̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ó̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼M̼a̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼ụ̼c̼ ̼l̼ọ̼i̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼2̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼1̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼b̼ô̼n̼g̼ ̼t̼a̼i̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼à̼n̼g̼,̼ ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼4̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼ầ̼m̼.̼

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼,̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼K̼p̼ă̼ ̼D̼u̼y̼ê̼t̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼M̼a̼i̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼M̼a̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼v̼a̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼á̼n̼g̼ ̼s̼ú̼n̼g̼,̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼k̼e̼o̼ ̼d̼á̼n̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼D̼u̼y̼ê̼t̼,̼ ̼L̼ơ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼L̼ậ̼p̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼h̼ã̼m̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼

Q̼u̼á̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼g̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼N̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼d̼à̼i̼ ̼c̼ă̼m̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼õ̼a̼ ̼m̼ã̼n̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ó̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼M̼a̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼u̼ỗ̼m̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼g̼ó̼c̼ ̼n̼h̼à̼.̼

̼Q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼  ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼A̼u̼n̼p̼a̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼r̼a̼ ̼7̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼K̼p̼ă̼ ̼D̼u̼y̼ê̼t̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼đ̼ầ̼u̼.̼

T̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼,̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼,̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼K̼p̼ă̼ ̼D̼u̼y̼ê̼t̼ ̼2̼8̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼g̼i̼a̼m̼,̼ ̼L̼ê̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼L̼ậ̼p̼ ̼1̼8̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼,̼ ̼K̼p̼ă̼ ̼J̼ê̼m̼ ̼7̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼,̼ ̼K̼s̼o̼r̼ ̼D̼u̼ ̼L̼e̼t̼ ̼5̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼,̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ổ̼,̼ ̼N̼a̼y̼ ̼L̼ơ̼m̼ ̼2̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼6̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼ù̼,̼ ̼N̼a̼y̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼R̼a̼h̼ ̼L̼a̼n̼ ̼X̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼á̼n̼ ̼l̼à̼ ̼7̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼,̼ ̼S̼i̼u̼ ̼D̼ơ̼m̼ ̼2̼4̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼ù̼ ̼v̼à̼ ̼N̼h̼e̼h̼ ̼9̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼C̼ư̼ớ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼,̼ ̼H̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼,̼ ̼S̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼v̼ũ̼ ̼k̼h̼í̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼é̼p̼,̼ ̼T̼r̼ộ̼m̼ ̼c̼ắ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼,̼ ̼C̼ố̼ ̼ý̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼,̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ố̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼T̼i̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ụ̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼d̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ó̼.̼

̼*̼T̼ê̼n̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼.̼

V̼ụ̼ ̼c̼ụ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼U̼8̼0̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ố̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼1̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼:̼ ̼L̼ờ̼i̼ ̼k̼ể̼ ̼đ̼ẫ̼m̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼

“̼N̼g̼h̼e̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼h̼ồ̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼”̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼5̼/̼4̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼x̼ã̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼)̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼7̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼b̼é̼ ̼1̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼

C̼h̼â̼n̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼k̼ẻ̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼g̼á̼i̼

S̼á̼n̼g̼ ̼2̼5̼/̼4̼,̼ ̼P̼V̼ ̼b̼á̼o̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼Đ̼ư̼a̼ ̼T̼i̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼V̼.̼T̼.̼X̼.̼T̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼8̼)̼,̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Đ̼.̼T̼.̼M̼.̼H̼.̼,̼ ̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼8̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼N̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼H̼ữ̼u̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼“̼T̼ô̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼à̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼.̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼N̼g̼h̼e̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼h̼ồ̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼”̼.̼

C̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼a̼n̼ ̼ủ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼s̼ợ̼ ̼h̼ã̼i̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼D̼u̼y̼ ̼Q̼u̼a̼n̼)̼

̼C̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼:̼ ̼“̼V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼1̼1̼/̼4̼.̼ ̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼.̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼é̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼ở̼ ̼b̼ộ̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼5̼/̼4̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼é̼,̼ ̼b̼é̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼ở̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼k̼í̼n̼”̼.̼

̼“̼G̼ặ̼n̼g̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼1̼1̼/̼4̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼b̼á̼n̼h̼ ̼ă̼n̼.̼ ̼V̼ừ̼a̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼.̼K̼.̼C̼.̼,̼ ̼7̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼(̼n̼g̼ụ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼)̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼t̼a̼y̼ ̼k̼é̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼t̼â̼m̼”̼.̼

E̼m̼ ̼T̼.̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼D̼u̼y̼ ̼Q̼u̼a̼n̼)̼

̼B̼à̼ ̼N̼.̼ ̼(̼b̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼.̼)̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼“̼T̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼.̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼ ̼C̼h̼á̼u̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼”̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼e̼m̼ ̼T̼.̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼,̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ừ̼n̼g̼ ̼e̼m̼.̼

̼T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼V̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼L̼ý̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼N̼g̼a̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼e̼m̼ ̼T̼.̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼e̼m̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼.̼

̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼L̼ý̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼.̼

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *