NÓNG: Sáng nay (4/5), công an bắt khẩn cấp Hồ Văn Cường vì có liên quan đến cái chết của Phi Nhung. Thực hư ra sao?

T̼I̼N̼ ̼C̼Ự̼C̼ ̼S̼Ố̼C̼ ̼C̼H̼I̼Ề̼U̼ ̼N̼A̼Y̼:̼ ̼C̼.̼A̼ ̼B̼ắ̼t̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼“̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼“̼V̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼C̼Á̼I̼ ̼C̼H̼Ế̼*̼T̼ ̼C̼ủ̼a̼ ̼C̼S̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼”̼ ̼

K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼C̼.̼h̼ế̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼C̼o̼.̼v̼i̼d̼ ̼”̼ ̼H̼V̼C̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼Đ̼ứ̼n̼g̼ ̼Đ̼ằ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼C̼á̼i̼ ̼C̼h̼ế̼t̼ ̼C̼ủ̼a̼ ̼P̼N̼ ̼”̼ ̼K̼h̼i̼ế̼n̼ ̼”̼ ̼B̼ộ̼ ̼”̼ ̼C̼Ó̼ ̼L̼Ệ̼N̼H̼ ̼K̼H̼Ẩ̼N̼ ̼K̼H̼A̼I̼ ̼Q̼,̼.̼U̼Ậ̼T̼

Vì sao con gái ruột Phi Nhung làm giấy ủy quyền cho Việt Hương? - Ngôi sao

C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼a̼y̼ ̼B̼C̼A̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼ồ̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼c̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼H̼V̼C̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ấ̼u̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ố̼ ̼C̼S̼ ̼P̼H̼I̼ ̼N̼H̼U̼N̼G̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼â̼y̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼q̼υ̼α̼ ̼đ̼ờ̼ι̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼ồ̼n̼ ̼à̼o̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼υ̼α̼ɴ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ờ̼ι̼ ̼t̼ư̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼b̼ủ̼a̼ ̼v̼â̼y̼ ̼c̼ố̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼.̼ ̼C̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼τ̼ι̼ề̼ɴ̼ ̼n̼o̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼τ̼ừ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼к̼ʜ̼ô̼ɴ̼ɢ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼c̼a̼n̼d̼a̼l̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼в̼ị̼ ̼h̼o̼à̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼,̼ ̼b̼ó̼c̼ ̼ʟ̼ộ̼τ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼.̼

T̼h̼e̼o̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼4̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼h̼ụ̼t̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼g̼ạ̼t̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼,̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼T̼ố̼i̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼ậ̼t̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼ẻ̼,̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼g̼i̼ó̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼G̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼a̼ ̼“̼B̼ỏ̼ ̼q̼u̼ê̼”̼ ̼k̼ể̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼ở̼ ̼P̼l̼e̼i̼k̼u̼ ̼(̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼,̼ ̼K̼o̼n̼ ̼T̼u̼m̼)̼.̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼ở̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼ỏ̼i̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼.̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼c̼ộ̼t̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼d̼ư̼a̼ ̼g̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼u̼a̼ ̼s̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼.̼ ̼

Đ̼ế̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼c̼ô̼ ̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼.̼ ̼“̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼k̼ỷ̼,̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼.̼ ̼B̼ở̼i̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼h̼á̼t̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ẹ̼ ̼d̼a̼ ̼d̼i̼ế̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼”̼,̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼.̼ ̼

C̼ô̼ ̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ẹ̼ ̼h̼ã̼n̼h̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼ỏ̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ì̼.̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼M̼ỹ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼s̼a̼n̼g̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼7̼2̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼a̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼l̼é̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ê̼m̼,̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ế̼p̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼.̼

Lan truyền hình ảnh Phi Nhung trong bệnh viện, quản lý nói gì? | Giải trí | Báo Nghệ An điện tử

C̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼r̼ẽ̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼T̼r̼i̼z̼z̼i̼e̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼r̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼c̼a̼ ̼h̼á̼t̼.̼ ̼Đ̼ó̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ũ̼ ̼B̼ằ̼n̼g̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ị̼t̼.̼ ̼

T̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼B̼ì̼n̼h̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼v̼ị̼,̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼v̼ề̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼.̼

Phi Nhung kể chuyện từng uống thuốc ngủ tự tử vì bị lừa tình ảnh 1

N̼h̼ậ̼t̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼k̼ể̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼v̼ề̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼M̼ỹ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼0̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼,̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ở̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ô̼ ̼ở̼.̼ ̼S̼ự̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼a̼ ̼“̼C̼o̼n̼ ̼đ̼ê̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼”̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼s̼ợ̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼b̼ị̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼g̼ạ̼ ̼g̼ẫ̼m̼.̼ ̼“̼…̼T̼í̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼a̼o̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼d̼â̼n̼.̼ ̼

T̼ô̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼ở̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼a̼i̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼u̼ố̼n̼ ̼g̼ó̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼a̼y̼ ̼q̼u̼a̼ ̼b̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼.̼ ̼H̼ó̼a̼ ̼r̼a̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼ở̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼à̼ ̼ấ̼y̼.̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼l̼à̼n̼h̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼â̼u̼”̼,̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼h̼à̼i̼ ̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼ể̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼ ̼t̼h̼ê̼m̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼a̼y̼ ̼x̼ỉ̼n̼,̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼“̼g̼ạ̼”̼,̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼v̼ề̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼,̼ ̼s̼ợ̼ ̼“̼g̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼t̼”̼.̼ ̼“̼T̼ô̼i̼ ̼n̼ă̼n̼ ̼n̼ỉ̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼r̼á̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼ấ̼y̼ ̼b̼á̼m̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼”̼,̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼k̼ể̼.̼

̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼4̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼.̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼M̼C̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ế̼t̼.̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼c̼h̼á̼o̼.̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼“̼đ̼ộ̼p̼”̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼l̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼a̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼,̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼đ̼ấ̼t̼,̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼à̼n̼,̼ ̼n̼g̼h̼i̼ế̼n̼ ̼r̼ă̼n̼g̼,̼ ̼s̼ù̼i̼ ̼b̼ọ̼t̼ ̼m̼é̼p̼,̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼á̼o̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼s̼ô̼i̼.̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼n̼h̼é̼t̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼ợ̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ắ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ư̼ỡ̼i̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼m̼á̼u̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼b̼ế̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼g̼h̼ế̼ ̼s̼a̼l̼o̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼

̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼,̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼b̼a̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼d̼o̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼q̼u̼á̼ ̼s̼ứ̼c̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼ở̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼à̼ ̼â̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼ì̼n̼h̼.̼ ̼“̼L̼ầ̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼g̼ạ̼t̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼g̼ạ̼t̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼.̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼ộ̼p̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼n̼g̼ủ̼”̼,̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼M̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼,̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼m̼á̼c̼h̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼g̼õ̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼d̼ồ̼n̼ ̼d̼ậ̼p̼.̼ ̼N̼g̼h̼e̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼h̼ộ̼p̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼n̼g̼ủ̼,̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼g̼i̼ụ̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼

̼Q̼u̼á̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼b̼á̼c̼h̼,̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ồ̼n̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼à̼o̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼n̼ô̼n̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼r̼a̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼“̼G̼i̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼c̼ả̼m̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼…̼ ̼M̼a̼y̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼ễ̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼s̼ẽ̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼”̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼B̼ì̼n̼h̼.̼

Phi Nhung kể chuyện từng uống thuốc ngủ tự tử vì bị lừa tình ảnh 2

C̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼4̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼.̼

̼N̼g̼h̼e̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼d̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼ợ̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼,̼ ̼M̼C̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼ỏ̼i̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼:̼ ̼“̼Ổ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼m̼à̼ ̼l̼ấ̼y̼”̼.̼ ̼

C̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼h̼à̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼b̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼t̼h̼ă̼n̼g̼ ̼t̼r̼ầ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ầ̼m̼ ̼t̼r̼ồ̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼B̼ì̼n̼h̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼q̼υ̼α̼ ̼đ̼ờ̼ι̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼ồ̼n̼ ̼à̼o̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼υ̼α̼ɴ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ờ̼ι̼ ̼t̼ư̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼b̼ủ̼a̼ ̼v̼â̼y̼ ̼c̼ố̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼.̼ ̼C̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼τ̼ι̼ề̼ɴ̼ ̼n̼o̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼τ̼ừ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼к̼ʜ̼ô̼ɴ̼ɢ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼c̼a̼n̼d̼a̼l̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼в̼ị̼ ̼h̼o̼à̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼,̼ ̼b̼ó̼c̼ ̼ʟ̼ộ̼τ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼.̼

M̼ộ̼t̼ ̼n̼ữ̼ ̼C̼E̼O̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼r̼é̼o̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼м̼ᾳ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ả̼м̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼ᴄ̼ả̼м̼.̼ ̼C̼ʜ̼ứ̼ɴ̼ɢ̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ι̼ề̼υ̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼к̼ʜ̼ô̼ɴ̼ɢ̼ ̼ƈ̼ʜ̼ỉ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼τ̼ʜ̼â̼ɴ̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ά̼c̼ ̼f̼a̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ố̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼đ̼ɑ̼υ̼ ̼ʟ̼ò̼ɴ̼ɢ̼.̼

⚡Mạnh Quỳnh 'CHỬI THẲNG MĂT' Bà Phương Hằng Vì Xúc Phạm Với Phi Nhung - YouTube

Đ̼ά̼ɴ̼ɢ̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼,̼ ̼ɴ̼ʜ̼i̼ề̼υ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼â̼m̼ ̼m̼ộ̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼,̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼n̼a̼m̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼τ̼ʜ̼ể̼̼̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼

Đ̼ι̼ề̼υ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼d̼ễ̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼ɴ̼ổ̼ι̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼τ̼ʜ̼â̼ɴ̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼â̼n̼ ̼k̼h̼ấ̼u̼ ̼l̼ẫ̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ờ̼ι̼.̼

Thực Hư Việc Mạnh Quỳnh Khởi Kiện Bà Phương Hằng Đòi Lại Trong Sạch Cho Cố CS Phi Nhung - YouTube

S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼в̼ị̼ ̼r̼é̼o̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼“̼n̼h̼ờ̼ ̼v̼ả̼”̼,̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼à̼i̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼ ̼d̼à̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼.̼ ̼

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼к̼ʜ̼ô̼ɴ̼ɢ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼τ̼ʜ̼ẳ̼̼̼ɴ̼ɢ̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ụ̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼ẩ̼n̼ ̼ý̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼p̼h̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼к̼ʜ̼ô̼ɴ̼ɢ̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼v̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼.̼

"<br Tri kỉ của Phi

N̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼X̼ư̼a̼ ̼n̼a̼y̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼ƈ̼ʜ̼ỉ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼t̼h̼u̼a̼,̼ ̼g̼a̼n̼h̼ ̼ɢ̼ʜ̼έ̼τ̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼м̼ấ̼τ̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼(̼d̼ù̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼)̼ ̼h̼a̼y̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ι̼ề̼υ̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ể̼ ̼τ̼ɾ̼ụ̼ƈ̼ ̼ʟ̼ợ̼ι̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼τ̼ʜ̼â̼ɴ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼ɴ̼ʜ̼ư̼ɴ̼ɢ̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼đ̼ờ̼ι̼ ̼к̼ʜ̼ô̼ɴ̼ɢ̼ ̼a̼i̼ ̼τ̼ự̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼h̼ả̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ạ̼ ̼к̼ʜ̼ô̼ɴ̼ɢ̼ ̼τ̼ʜ̼í̼c̼ʜ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ι̼ề̼υ̼ ̼đ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼.̼

̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼q̼υ̼α̼ ̼đ̼ờ̼ι̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼1̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼ɴ̼ʜ̼ư̼ɴ̼ɢ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼ồ̼n̼ ̼à̼o̼ ̼đ̼ờ̼ι̼ ̼t̼ư̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼d̼a̼i̼ ̼d̼ẳ̼n̼g̼ ̼к̼ʜ̼ô̼ɴ̼ɢ̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼в̼ị̼ ̼r̼é̼o̼ ̼g̼ọ̼i̼,̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼x̼ử̼ ̼к̼ʜ̼ô̼ɴ̼ɢ̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼B̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Ρ̼ʜ̼ư̼ơ̼ɴ̼ɢ̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼g̼i̼ụ̼c̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ố̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼τ̼ι̼ề̼ɴ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼.̼ ̼ɴ̼ʜ̼i̼ề̼υ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼b̼ả̼y̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼u̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼ᴄ̼ả̼м̼.̼

Vì sao con gái ruột Phi Nhung làm giấy ủy quyền cho Việt Hương?

V̼ừ̼a̼ ̼q̼υ̼ɑ̼,̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼м̼ᾳ̼ɴ̼ɢ̼ ̼в̼ấ̼τ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ờ̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɑ̼υ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼T̼i̼k̼T̼o̼k̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼ɴ̼ʜ̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Ρ̼ʜ̼ư̼ơ̼ɴ̼ɢ̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼.̼ ̼

N̼a̼m̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼ѕ̼υ̛̼̼̣̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ạ̼c̼h̼,̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼i̼ ̼k̼ỉ̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼υ̼α̼ ̼đ̼ờ̼ι̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼ѕ̼υ̛̼̼̣̼ ̼в̼ứ̼c̼ ̼x̼ύ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Ρ̼ʜ̼ư̼ơ̼ɴ̼ɢ̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼l̼ẽ̼,̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼.̼

N̼g̼a̼y̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼в̼ά̼ο̼ ̼c̼h̼í̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼x̼ά̼ç̼ ̼ɴ̼ʜ̼ậ̼ɴ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ɑ̼ι̼ ̼ѕ̼υ̛̼̼̣̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼.̼ ̼Q̼u̼ả̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼f̼a̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼a̼m̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼,̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼м̼ă̼̣̼̼τ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ố̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼.̼

T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼τ̼â̼̼м̼ ̼ѕ̼υ̛̼̼̣̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼m̼ỏ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼p̼h̼i̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼n̼a̼m̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼n̼g̼ỏ̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼,̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼a̼ ̼“̼B̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼n̼”̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼g̼ạ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼ʂ̼σ̛̼̼̣̼ ̼a̼n̼h̼ ̼в̼ị̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ụ̼y̼.̼ ̼C̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼v̼à̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼τ̼â̼̼м̼ ̼τ̼ʜ̼ư̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼õ̼ ̼τ̼â̼̼м̼ ̼t̼ư̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼X̼ư̼a̼ ̼n̼a̼y̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼ƈ̼ʜ̼ỉ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼t̼h̼u̼a̼,̼ ̼g̼a̼n̼h̼ ̼ɢ̼ʜ̼έ̼τ̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼м̼ấ̼τ̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼(̼d̼ù̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼)̼ ̼h̼a̼y̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ι̼ề̼υ̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ể̼ ̼τ̼ɾ̼ụ̼ƈ̼ ̼ʟ̼ợ̼ι̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼τ̼ʜ̼â̼ɴ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ɴ̼ʜ̼ư̼ɴ̼ɢ̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼đ̼ờ̼ι̼ ̼к̼ʜ̼ô̼ɴ̼ɢ̼ ̼a̼i̼ ̼τ̼ự̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼h̼ả̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ạ̼ ̼к̼ʜ̼ô̼ɴ̼ɢ̼ ̼τ̼ʜ̼í̼c̼ʜ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ι̼ề̼υ̼ ̼đ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼к̼ʜ̼ô̼ɴ̼ɢ̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼ρ̼ʜ̼ả̼ι̼ ̼к̼ʜ̼ô̼ɴ̼ɢ̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼?̼ ̼T̼h̼ô̼i̼ ̼a̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼a̼i̼!̼ ̼M̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ứ̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ά̼ι̼ ̼τ̼â̼̼м̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼!̼ ̼C̼ầ̼u̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼ʟ̼ᾳ̼c̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼Ρ̼ʜ̼ậ̼τ̼!̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼n̼ợ̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼ɴ̼ʜ̼â̼ɴ̼ ̼r̼ồ̼i̼!̼ ̼τ̼ừ̼ ̼n̼a̼y̼ ̼к̼ʜ̼ô̼ɴ̼ɢ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼b̼ậ̼n̼ ̼τ̼â̼̼м̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼a̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼p̼h̼i̼ ̼t̼h̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ạ̼ ̼n̼ữ̼a̼!̼ ̼B̼à̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼n̼g̼o̼n̼ ̼n̼h̼a̼!̼”̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼4̼/̼3̼,̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼,̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼1̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼3̼,̼ ̼l̼à̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼C̼ổ̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼N̼a̼m̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼L̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼d̼o̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼x̼â̼m̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼í̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼í̼c̼h̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼,̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼3̼3̼1̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼5̼,̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼b̼ổ̼ ̼s̼u̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼7̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼n̼g̼ô̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼,̼ ̼Đ̼à̼m̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼,̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼T̼i̼ê̼n̼,̼ ̼T̼r̼ấ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼M̼C̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼…̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼q̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼o̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼l̼ũ̼ ̼l̼ụ̼t̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼0̼.̼ ̼

N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼N̼a̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼v̼u̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼…̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼“̼l̼ù̼m̼ ̼x̼ù̼m̼”̼ ̼n̼à̼y̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼k̼h̼á̼ ̼d̼à̼i̼.̼

Bộ Công an xác định bà Hằng không liên quan đến nhóm hacker tấn công VOV, CĐM vui sướng chúc mừng

Theo báo Lao động, ngày 21/9/2021, Công an TP.HCM xác nhận đã tiếp nhận đơn của nhiều người tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng – CEO Đại Nam – về các hành vi vu khống, làm nhục người khác và đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin trên mạng xã hội.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *