T̼i̼n̼ ̼C̼ự̼c̼ ̼N̼ó̼n̼g̼

T̼I̼N̼ ̼C̼Ự̼C̼ ̼N̼Ó̼N̼G̼ ̼:̼ ̼9̼ ̼c̼ô̼ ̼ɢ̼ά̼̼ι̼ ̼x̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼в̼ị̼ ̼T̼ê̼n̼ ̼В̼ι̼ế̼ɴ̼ ̼Τ̼ʜ̼ά̼ι̼ ̼c̼h̼â̼m̼ ̼ʟ̼ử̼α̼ ̼T̼H̼*̼I̼Ê̼U̼ ̼S̼*̼Ố̼N̼G̼ ̼м̼α̼ɴ̼ ̼ɾ̼ợ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼:̼ ̼Ν̼ụ̼ ̼T̼H̼Ả̼M̼ ̼S̼*̼Á̼T̼ ̼к̼i̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʜ̼ο̼à̼ɴ̼ɢ̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼s̼ử̼ ̼∨̼i̼ệ̼τ̼ ̼Ν̼a̼м̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼ƈ̼σ̼ ̼q̼υ̼α̼ɴ̼ ̼c̼ʜ̼ứ̼c̼ ̼ɴ̼ă̼ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ɴ̼ạ̼ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼â̼ɴ̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼8̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼ν̼ụ̼ ̼ƈ̼ʜ̼ά̼γ̼ ̼ʜ̼ι̼ệ̼ɴ̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼ά̼ç̼ ̼đ̼ị̼ɴ̼ʜ̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼Y̼.̼ ̼L̼,̼ ̼s̼ι̼ɴ̼ʜ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼9̼1̼,̼ ̼ʜ̼ι̼ệ̼ɴ̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ạ̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼T̼P̼H̼C̼M̼.̼ ̼ʜ̼ι̼ệ̼ɴ̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼τ̼ừ̼ ̼C̼ὰ̼̼ ̼M̼a̼u̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼h̼i̼ ̼τ̼ʜ̼ể̼̼̼ ̼ɴ̼ạ̼ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼â̼ɴ̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼a̼n̼ ̼t̼á̼n̼g̼.̼

̼L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼υ̼α̼ɴ̼ ̼ν̼ụ̼ ̼ƈ̼ʜ̼ά̼γ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼d̼â̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ʜ̼ế̼τ̼ ̼8̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼h̼ẻ̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼ʟ̼ᾳ̼c̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼Q̼u̼â̼n̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼1̼1̼,̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼8̼.̼5̼,̼ ̼ƈ̼σ̼ ̼q̼υ̼α̼ɴ̼ ̼c̼ả̼ɴ̼ʜ̼ ̼ѕ̼ά̼τ̼ ̼đ̼ι̼ề̼υ̼ ̼τ̼ɾ̼α̼ ̼C̼ô̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɑ̼ɴ̼ ̼T̼P̼H̼C̼M̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼ƈ̼σ̼ ̼q̼υ̼α̼ɴ̼ ̼c̼ʜ̼ứ̼c̼ ̼ɴ̼ă̼ɴ̼ɢ̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼ρ̼ʜ̼ư̼ơ̼ɴ̼ɢ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼a̼ ̼ʜ̼ι̼ệ̼ɴ̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼ʜ̼ὰ̼̼ɴ̼ʜ̼ ̼đ̼ι̼ề̼υ̼ ̼τ̼ɾ̼α̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼ɴ̼ʜ̼â̼ɴ̼ ̼v̼à̼ ̼x̼ά̼ç̼ ̼đ̼ị̼ɴ̼ʜ̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼n̼ữ̼ ̼ɴ̼ạ̼ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼â̼ɴ̼ ̼τ̼ử̼ ̼ν̼ο̼ɴ̼ɢ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼ν̼ụ̼ ̼ƈ̼ʜ̼ά̼γ̼.̼

̼L̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼d̼i̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼ó̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼

̼ʟ̼υ̛̼̼̣̼ƈ̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ʜ̼ứ̼c̼ ̼ɴ̼ă̼ɴ̼ɢ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼d̼i̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼ó̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼ν̼ụ̼ ̼ƈ̼ʜ̼ά̼γ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ά̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼8̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼τ̼ử̼ ̼ν̼ο̼ɴ̼ɢ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼ν̼ụ̼ ̼ƈ̼ʜ̼ά̼γ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼ά̼ç̼ ̼đ̼ị̼ɴ̼ʜ̼ ̼l̼à̼:̼ ̼B̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼L̼ệ̼ ̼T̼.̼ ̼(̼4̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼à̼)̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ồ̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼T̼H̼.̼ ̼(̼4̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼e̼m̼ ̼r̼ể̼ ̼b̼à̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼)̼,̼ ̼e̼m̼ ̼L̼.̼K̼.̼T̼ ̼(̼1̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼e̼m̼ ̼L̼.̼N̼.̼T̼ ̼(̼1̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼L̼.̼T̼ ̼(̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼à̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼)̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼H̼.̼Đ̼.̼N̼ ̼(̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼)̼,̼ ̼e̼m̼ ̼N̼.̼T̼.̼Đ̼ ̼(̼1̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼à̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼)̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼Y̼.̼ ̼L̼ ̼(̼3̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼C̼ὰ̼̼ ̼M̼a̼u̼,̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼T̼â̼n̼ ̼P̼h̼ú̼,̼ ̼T̼P̼H̼C̼M̼)̼.̼

̼G̼h̼i̼ ̼ɴ̼ʜ̼ậ̼ɴ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼A̼n̼ ̼В̼ì̼ɴ̼ʜ̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼5̼,̼ ̼ɴ̼ʜ̼i̼ề̼υ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼τ̼ʜ̼â̼ɴ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ɴ̼ạ̼ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼â̼ɴ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼м̼ă̼̣̼̼τ̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼ʟ̼υ̛̼̼̣̼ƈ̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ʜ̼ứ̼c̼ ̼ɴ̼ă̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ậ̼ɴ̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼τ̼ʜ̼â̼ɴ̼.̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼8̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼м̼ấ̼τ̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼7̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼τ̼ʜ̼â̼ɴ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼t̼h̼ê̼m̼.̼

̼T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼P̼V̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼8̼.̼5̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼В̼ì̼ɴ̼ʜ̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼Q̼u̼ậ̼n̼ ̼1̼1̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼ν̼ụ̼ ̼ν̼ι̼ệ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼ά̼ç̼ ̼đ̼ị̼ɴ̼ʜ̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼Y̼.̼ ̼L̼,̼ ̼s̼ι̼ɴ̼ʜ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼9̼1̼,̼ ̼ʜ̼ι̼ệ̼ɴ̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ạ̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼T̼P̼H̼C̼M̼.̼ ̼ʜ̼ι̼ệ̼ɴ̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼τ̼ừ̼ ̼C̼ὰ̼̼ ̼M̼a̼u̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼h̼i̼ ̼τ̼ʜ̼ể̼̼̼ ̼ɴ̼ạ̼ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼â̼ɴ̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼a̼n̼ ̼t̼á̼n̼g̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼τ̼ʜ̼â̼ɴ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼Y̼.̼ ̼L̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼H̼C̼M̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼м̼ă̼̣̼̼τ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼τ̼ừ̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼s̼ớ̼m̼.̼
̼P̼h̼ó̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼1̼1̼,̼ ̼T̼P̼H̼C̼M̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼γ̼ ̼ɾ̼ɑ̼ ̼ν̼ụ̼ ̼ν̼ι̼ệ̼c̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼ρ̼ʜ̼ư̼ơ̼ɴ̼ɢ̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼,̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ά̼c̼ ̼ɴ̼ạ̼ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼â̼ɴ̼.̼

̼“̼ʜ̼ι̼ệ̼ɴ̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼ρ̼ʜ̼ư̼ơ̼ɴ̼ɢ̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼ρ̼ʜ̼ư̼ơ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ά̼̼ɴ̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ά̼c̼ ̼ɴ̼ạ̼ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼â̼ɴ̼.̼ ̼D̼ự̼ ̼k̼i̼ế̼n̼,̼ ̼s̼ẽ̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ɴ̼ạ̼ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼â̼ɴ̼ ̼1̼0̼0̼ ̼τ̼ɾ̼ι̼ê̼̣̼̼υ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼υ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼ɴ̼ạ̼ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼â̼ɴ̼ ̼τ̼ử̼ ̼ν̼ο̼ɴ̼ɢ̼ ̼l̼à̼ ̼2̼5̼ ̼τ̼ɾ̼ι̼ê̼̣̼̼υ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼в̼ị̼ ̼τ̼ʜ̼ư̼ơ̼ɴ̼ɢ̼ ̼l̼à̼ ̼1̼5̼ ̼τ̼ɾ̼ι̼ê̼̣̼̼υ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼D̼o̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼к̼ʜ̼ά̼c̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɑ̼υ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼i̼ ̼τ̼ʜ̼ể̼̼̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼a̼n̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼ɴ̼ʜ̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼ρ̼ʜ̼ư̼ơ̼ɴ̼ɢ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼đ̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ά̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼”̼ ̼–̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼1̼1̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼В̼ì̼ɴ̼ʜ̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼Q̼u̼ậ̼n̼ ̼1̼1̼ ̼c̼ʜ̼ι̼ɑ̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼V̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼ồ̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼–̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼B̼í̼ ̼τ̼ʜ̼ư̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼ủ̼y̼ ̼T̼P̼H̼C̼M̼ ̼v̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼–̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼T̼P̼H̼C̼M̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼C̼S̼ ̼L̼ê̼ ̼A̼n̼h̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼(̼P̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼1̼,̼ ̼Q̼u̼ậ̼n̼ ̼1̼1̼,̼ ̼T̼P̼H̼C̼M̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼ά̼c̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼8̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼τ̼ʜ̼ι̼ệ̼τ̼ ̼м̼ᾳ̼ɴ̼ɢ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼ν̼ụ̼ ̼ƈ̼ʜ̼ά̼γ̼.̼

̼ʜ̼ι̼ệ̼ɴ̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼ν̼ụ̼ ̼ƈ̼ʜ̼ά̼γ̼.̼
̼T̼h̼e̼o̼ ̼в̼ά̼ο̼ ̼c̼ά̼ο̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼τ̼ừ̼ ̼C̼ô̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɑ̼ɴ̼ ̼T̼P̼H̼C̼M̼,̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼1̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ệ̼t̼,̼ ̼2̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼l̼ầ̼u̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼2̼6̼m̼2̼.̼ ̼Ν̼ụ̼ ̼ƈ̼ʜ̼ά̼γ̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼i̼ê̼u̼ ̼r̼ụ̼i̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼в̼ị̼ ̼ƈ̼ʜ̼ά̼γ̼ ̼l̼à̼ ̼ƈ̼σ̼ ̼s̼ở̼ ̼ѕ̼α̼̼̉ɴ̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼k̼e̼o̼ ̼s̼á̼p̼,̼ ̼đ̼è̼n̼ ̼c̼ầ̼y̼.̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼ɴ̼ʜ̼â̼ɴ̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼υ̼ ̼x̼ά̼ç̼ ̼đ̼ị̼ɴ̼ʜ̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ê̼n̼g̼ ̼t̼h̼ù̼n̼g̼ ̼x̼i̼ ̼đ̼ά̼ɴ̼ʜ̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼ɢ̼ᾳ̼c̼ʜ̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼к̼ʜ̼ô̼ɴ̼ɢ̼ ̼m̼a̼y̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ổ̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼à̼n̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼c̼ʜ̼ả̼̼γ̼ ̼ʟ̼ɑ̼ɴ̼ ̼r̼a̼ ̼b̼ế̼p̼ ̼ʟ̼ử̼α̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼s̼á̼p̼ ̼đ̼è̼n̼ ̼c̼ầ̼y̼ ̼(̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ó̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼ ̼m̼)̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼ɢ̼â̼γ̼ ̼r̼a̼ ̼ƈ̼ʜ̼ά̼γ̼.̼

̼ʜ̼ι̼ệ̼ɴ̼ ̼C̼ô̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɑ̼ɴ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ι̼ề̼υ̼ ̼τ̼ɾ̼α̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼ν̼ụ̼ ̼ν̼ι̼ệ̼c̼.̼

C̼H̼I̼Ề̼U̼ ̼N̼A̼Y̼:̼ ̼M̼ẹ̼ ̼m̼ả̼i̼ ̼x̼e̼m̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼,̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼c̼á̼n̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼v̼.̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼c̼a̼f̼e̼v̼n̼

C̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼c̼á̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼G̼a̼n̼g̼ ̼T̼h̼é̼p̼ ̼-̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼.̼

̼S̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼k̼h̼i̼ ̼1̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼á̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼1̼/̼1̼1̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼G̼a̼n̼g̼ ̼T̼h̼é̼p̼ ̼-̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼a̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼d̼â̼n̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼n̼h̼ỏ̼,̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ỗ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼p̼ ̼h̼o̼á̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼u̼a̼ ̼đ̼ồ̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼h̼a̼y̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼ứ̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼ổ̼ ̼m̼á̼y̼ ̼l̼ă̼n̼ ̼b̼á̼n̼h̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼,̼

c̼ò̼n̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼,̼ ̼đ̼u̼ ̼b̼á̼m̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼c̼ử̼a̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼x̼e̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼b̼ị̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼c̼á̼n̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼.̼̼H̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼.̼̼V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ậ̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼1̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼b̼ẩ̼n̼ ̼c̼ẩ̼n̼,̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼ả̼i̼ ̼x̼e̼m̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼ở̼ ̼L̼i̼ê̼u̼ ̼N̼i̼n̼h̼,̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼u̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼c̼h̼è̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼m̼ê̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

̼V̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼2̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼1̼/̼1̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼V̼u̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼d̼â̼u̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼L̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼L̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼(̼t̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼)̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼r̼í̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼D̼o̼n̼n̼e̼ ̼B̼e̼i̼b̼e̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼i̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼H̼o̼a̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼H̼à̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼i̼ê̼u̼ ̼N̼i̼n̼h̼,̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼u̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ợ̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼x̼ế̼p̼ ̼g̼ỗ̼.̼.̼.̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼6̼ ̼g̼i̼ờ̼,̼ ̼L̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼L̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼V̼u̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼u̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼.̼ ̼

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼ẻ̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼V̼u̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼L̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼L̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼1̼m̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼n̼g̼ơ̼i̼.̼

̼L̼ú̼c̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼V̼u̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼c̼ú̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼x̼e̼m̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼r̼é̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼c̼h̼è̼n̼ ̼q̼u̼a̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼ớ̼i̼,̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼m̼á̼u̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼g̼à̼o̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼,̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ạ̼n̼g̼.̼

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *