T̼i̼n̼ ̼S̼ố̼c̼ ̼6̼/̼5̼:̼ ̼B̼ằ̼n̼g̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼N̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼N̼g̼à̼o̼,̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼

T̼I̼N̼ ̼B̼U̼Ồ̼N̼:̼ ̼V̼ừ̼a̼ ̼X̼o̼n̼g̼,̼ ̼T̼r̼ấ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼”̼g̼à̼o̼ ̼k̼h̼ó̼c̼”̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼i̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼â̼n̼ ̼k̼h̼ấ̼u̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼s̼h̼o̼w̼b̼i̼z̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼g̼

C̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼T̼ố̼ ̼M̼y̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼b̼ã̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼r̼ầ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼–̼ ̼t̼á̼c̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼c̼a̼ ̼k̼h̼ú̼c̼ ̼“̼A̼i̼ ̼m̼ì̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼”̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼ở̼ ̼đ̼ộ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼2̼9̼.̼

Nằ̼m̼ ̼l̼ụ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼h̼á̼t̼ ̼b̼à̼i̼ ̼“̼A̼i̼ ̼m̼ì̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼ơ̼i̼!̼

T̼ố̼ ̼M̼y̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼b̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼“̼A̼i̼ ̼m̼ì̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼”̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼.̼

̼Đ̼i̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼M̼y̼ ̼h̼á̼t̼ ̼b̼à̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼à̼!̼ ̼M̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼h̼á̼t̼ ̼b̼à̼i̼ ̼h̼á̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼Đ̼ấ̼t̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼ô̼m̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ò̼n̼g̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼o̼a̼n̼ ̼h̼i̼ề̼n̼,̼ ̼t̼à̼i̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

̼R̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ả̼n̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼é̼,̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼â̼m̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼đ̼ẽ̼ ̼v̼à̼ ̼a̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼h̼ơ̼n̼!̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼b̼ạ̼n̼!̼”̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼,̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ọ̼n̼ ̼v̼ư̼ờ̼n̼,̼ ̼h̼ồ̼ ̼c̼á̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼8̼h̼1̼5̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼4̼/̼3̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼l̼ễ̼ ̼v̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ố̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼5̼/̼3̼.̼ ̼S̼á̼n̼g̼ ̼1̼6̼/̼3̼,̼ ̼l̼ễ̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼đ̼i̼ệ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼a̼n̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ử̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ứ̼c̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼i̼ệ̼n̼ ̼B̼à̼n̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼.̼

K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼m̼à̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼q̼u̼á̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼A̼n̼h̼ ̼V̼ũ̼.̼

̼Đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼A̼n̼h̼ ̼V̼ũ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼22/̼4̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼Ấ̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼.̼ ̼S̼u̼ố̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼,̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ế̼n̼g̼,̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼ố̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼A̼n̼h̼ ̼V̼ũ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼ư̼u̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼ề̼ ̼A̼n̼h̼ ̼V̼ũ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼x̼a̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼à̼i̼ ̼h̼o̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ừ̼ ̼g̼i̼ã̼ ̼c̼õ̼i̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ế̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼x̼ó̼t̼,̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼m̼ệ̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼A̼n̼h̼ ̼V̼ũ̼
̼D̼i̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ố̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼.̼ ̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼x̼ó̼t̼,̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼m̼ệ̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼A̼n̼h̼ ̼V̼ũ̼
̼N̼S̼N̼D̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼é̼n̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ề̼.̼ ̼S̼u̼ố̼t̼ ̼1̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼l̼o̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼i̼ ̼A̼n̼h̼ ̼V̼ũ̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼u̼ô̼i̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼e̼m̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼x̼ó̼t̼,̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼m̼ệ̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼A̼n̼h̼ ̼V̼ũ̼
̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼N̼h̼í̼ ̼c̼ứ̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼d̼i̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼A̼n̼h̼ ̼V̼ũ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼.̼ ̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼x̼ó̼t̼,̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼m̼ệ̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼A̼n̼h̼ ̼V̼ũ̼
̼D̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼h̼à̼i̼ ̼L̼ê̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼


̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼x̼ó̼t̼,̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼m̼ệ̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼A̼n̼h̼ ̼V̼ũ̼
̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼g̼ạ̼o̼ ̼c̼ộ̼i̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼Q̼u̼ý̼ ̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼x̼ó̼t̼,̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼m̼ệ̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼A̼n̼h̼ ̼V̼ũ̼
̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼C̼h̼u̼n̼g̼ ̼


̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼x̼ó̼t̼,̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼m̼ệ̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼A̼n̼h̼ ̼V̼ũ̼
̼M̼C̼ ̼Q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼x̼ó̼t̼,̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼m̼ệ̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼A̼n̼h̼ ̼V̼ũ̼
̼C̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼Q̼u̼á̼c̼h̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼D̼u̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼ố̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼A̼n̼h̼ ̼V̼ũ̼.̼ ̼


̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼m̼à̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼x̼a̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ổ̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼â̼y̼ ̼k̼í̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼k̼h̼u̼ô̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼Ấ̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ố̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼n̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼s̼â̼n̼ ̼k̼h̼ấ̼u̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼N̼a̼m̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼Y̼o̼u̼t̼u̼b̼e̼r̼ ̼d̼à̼n̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼m̼á̼y̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼g̼â̼y̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼x̼ế̼p̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼n̼g̼ắ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼é̼n̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼à̼i̼ ̼h̼o̼a̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼m̼ệ̼n̼h̼.̼

(̼D̼â̼n̼ ̼t̼r̼í̼)̼ ̼-̼ ̼S̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼ ̼(̼1̼9̼/̼3̼)̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼à̼i̼ ̼h̼o̼a̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼C̼h̼â̼u̼.̼ ̼C̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼ò̼a̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼ứ̼c̼ ̼n̼ở̼,̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼.̼
̼P̼h̼á̼t̼


̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼(̼V̼i̼d̼e̼o̼:̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼)̼.̼

̼L̼ễ̼ ̼v̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼(̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼9̼/̼3̼)̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼N̼h̼à̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼s̼ố̼ ̼5̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼á̼n̼h̼ ̼T̼ô̼n̼g̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼.̼ ̼

̼D̼ù̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼p̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼p̼,̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼s̼ớ̼m̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ả̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼ử̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼.̼
̼T̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼N̼h̼ạ̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼ ̼N̼h̼ạ̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼T̼r̼ị̼n̼h̼ ̼-̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼N̼h̼ạ̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼l̼à̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼b̼a̼n̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼t̼r̼ù̼m̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼â̼n̼)̼.̼

̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼t̼ỏ̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼ơ̼n̼ ̼s̼â̼u̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼â̼m̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼â̼n̼)̼.̼

̼N̼ữ̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼a̼ ̼k̼h̼ú̼c̼ ̼t̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼v̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼a̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼a̼ ̼k̼h̼ú̼c̼ ̼d̼ị̼u̼ ̼d̼à̼n̼g̼,̼ ̼t̼ư̼ơ̼i̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼à̼i̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼u̼ố̼i̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼n̼h̼à̼n̼g̼,̼ ̼ê̼m̼ ̼đ̼ề̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼-̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼â̼n̼)̼.̼

̼Đ̼ứ̼n̼g̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼l̼ẽ̼ ̼t̼ú̼c̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼c̼ữ̼u̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼l̼à̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼,̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼L̼i̼n̼h̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼g̼à̼o̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼:̼ ̼”̼A̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ù̼a̼ ̼t̼h̼u̼,̼ ̼m̼ù̼a̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼t̼i̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼v̼a̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼â̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ẻ̼o̼.̼

̼A̼n̼h̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼ó̼c̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼t̼ư̼,̼ ̼g̼i̼ả̼n̼ ̼d̼ị̼ ̼v̼à̼ ̼ấ̼m̼ ̼á̼p̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ố̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼â̼m̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼h̼ệ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼u̼n̼ ̼đ̼ắ̼p̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼.̼

̼V̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼t̼ỏ̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼ơ̼n̼ ̼s̼â̼u̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼â̼m̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼.̼
̼T̼ô̼i̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼ơ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼ố̼m̼.̼ ̼V̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼x̼u̼â̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼ã̼i̼.̼ ̼V̼ớ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ạ̼t̼ ̼n̼g̼ọ̼c̼ ̼l̼o̼n̼g̼ ̼l̼a̼n̼h̼.̼ ̼N̼h̼ư̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼n̼h̼é̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼v̼u̼i̼ ̼t̼a̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼h̼a̼u̼”̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼ỷ̼ ̼n̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼C̼h̼â̼u̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼d̼ự̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼G̼i̼á̼n̼g̼ ̼S̼o̼n̼,̼ ̼N̼S̼N̼D̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼K̼h̼ô̼i̼,̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼â̼n̼,̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼Q̼u̼â̼n̼,̼.̼.̼.̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼,̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼s̼ĩ̼,̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼í̼n̼.̼
̼P̼h̼ó̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼N̼S̼N̼D̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼K̼h̼ô̼i̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼đ̼i̼ế̼u̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼(̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ụ̼y̼ ̼K̼h̼a̼ ̼v̼i̼ế̼t̼)̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼:̼ ̼”̼S̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼â̼m̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼,̼ ̼

N̼g̼ọ̼c̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼h̼ấ̼p̼ ̼t̼h̼ụ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼ú̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼e̼o̼,̼ ̼k̼ế̼ ̼t̼ụ̼c̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼m̼ã̼n̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼à̼o̼ ̼q̼u̼a̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼m̼à̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼r̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼â̼m̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼.̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼S̼á̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼,̼ ̼b̼ậ̼c̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼ở̼ ̼N̼h̼ạ̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼(̼n̼a̼y̼ ̼l̼à̼ ̼H̼ọ̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Â̼m̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼)̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ý̼ ̼â̼m̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼h̼ệ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼b̼a̼n̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼H̼o̼a̼ ̼s̼ữ̼a̼.̼

̼Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼h̼ệ̼ ̼â̼m̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼P̼h̼á̼p̼,̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼M̼ỹ̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼h̼ệ̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼h̼ệ̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ô̼n̼ ̼n̼g̼ữ̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼n̼h̼ẹ̼.̼

̼M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼ạ̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼k̼h̼í̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼s̼a̼x̼o̼p̼h̼o̼n̼e̼ ̼v̼à̼ ̼p̼i̼a̼n̼o̼,̼ ̼t̼h̼ơ̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼”̼T̼h̼á̼n̼g̼ ̼T̼á̼m̼ ̼m̼ù̼a̼ ̼t̼h̼u̼”̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼a̼ ̼k̼h̼ú̼c̼ ̼”̼T̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ầ̼m̼ ̼m̼ù̼a̼ ̼x̼u̼â̼n̼”̼ ̼d̼o̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼M̼ỹ̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼c̼a̼ ̼h̼á̼t̼.̼ ̼”̼T̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ầ̼m̼ ̼m̼ù̼a̼ ̼x̼u̼â̼n̼”̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼d̼a̼n̼h

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *