G̲í̲a̲ ̲x̲ă̲n̲g̲ ̲g̲i̲ả̲m̲ ̲

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼ ̼k̼ỳ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼x̼u̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼9̼ ̼-̼ ̼1̼2̼%̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼m̼a̼i̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼u̼ ̼k̼ỳ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼b̼á̼n̼ ̼l̼ẻ̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼ ̼k̼ỳ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼,̼ ̼g̼i̼á̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼x̼u̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼m̼ố̼c̼ ̼1̼0̼0̼ ̼U̼S̼D̼/̼t̼h̼ù̼n̼g̼ ̼d̼ù̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼n̼h̼ẹ̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼h̼u̼ ̼k̼ỳ̼,̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼g̼i̼á̼.̼

̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼à̼m̼ ̼p̼h̼á̼n̼ ̼N̼g̼a̼ ̼-̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼o̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼ở̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼u̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼ữ̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼ậ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼g̼i̼á̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼S̼i̼n̼g̼a̼p̼o̼r̼e̼ ̼l̼à̼ ̼1̼2̼0̼,̼1̼9̼ ̼U̼S̼D̼/̼t̼h̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼R̼O̼N̼ ̼9̼2̼ ̼v̼à̼ ̼1̼2̼4̼,̼1̼2̼ ̼U̼S̼D̼/̼t̼h̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼R̼O̼N̼ ̼9̼5̼.̼ ̼G̼i̼á̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼.̼ ̼D̼ầ̼u̼ ̼d̼i̼e̼s̼e̼l̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ố̼c̼ ̼1̼1̼1̼ ̼U̼S̼D̼/̼t̼h̼ù̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼ỳ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼v̼ọ̼t̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼1̼7̼6̼ ̼U̼S̼D̼/̼t̼h̼ù̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼á̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼9̼ ̼-̼ ̼1̼2̼%̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ợ̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼ ̼k̼ỳ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼.̼ ̼M̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼s̼ẽ̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼.̼5̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼l̼í̼t̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼g̼i̼á̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼2̼.̼5̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼l̼í̼t̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ỹ̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼ổ̼n̼ ̼g̼i̼á̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼d̼ầ̼u̼,̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼s̼ẽ̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼m̼ố̼c̼ ̼6̼.̼0̼0̼0̼ ̼-̼ ̼1̼.̼5̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼l̼í̼t̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼g̼i̼á̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼ỳ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼1̼/̼3̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼q̼u̼ỹ̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼ổ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼h̼à̼n̼h̼.̼

G̼i̼á̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼ậ̼p̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼-̼ ̼P̼e̼t̼r̼o̼l̼i̼m̼e̼x̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼1̼/̼3̼,̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼7̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼.̼ ̼G̼i̼á̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼E̼5̼ ̼R̼O̼N̼ ̼9̼2̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼2̼.̼9̼0̼8̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼R̼O̼N̼ ̼9̼5̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼2̼.̼9̼9̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼3̼.̼9̼4̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼l̼í̼t̼,̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼d̼i̼e̼s̼e̼l̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼3̼.̼9̼5̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼l̼í̼t̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼m̼a̼z̼u̼t̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼2̼.̼5̼2̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼k̼g̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼,̼ ̼g̼i̼á̼ ̼b̼á̼n̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼đ̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼E̼5̼ ̼R̼O̼N̼ ̼9̼2̼ ̼l̼à̼ ̼2̼8̼.̼9̼8̼5̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼l̼í̼t̼,̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼R̼O̼N̼ ̼9̼5̼ ̼l̼à̼ ̼2̼9̼.̼8̼2̼4̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼l̼í̼t̼,̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼l̼à̼ ̼2̼3̼.̼9̼1̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼l̼í̼t̼,̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼d̼i̼e̼s̼e̼l̼ ̼l̼à̼ ̼2̼5̼.̼2̼6̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼l̼í̼t̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼m̼a̼z̼u̼t̼ ̼l̼à̼ ̼2̼0̼.̼9̼8̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼k̼g̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ợ̼t̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼k̼é̼o̼ ̼g̼i̼á̼ ̼b̼á̼n̼ ̼l̼ẻ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ỉ̼n̼h̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼s̼ử̼.̼

̼B̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼S̼i̼n̼g̼p̼o̼r̼e̼ ̼-̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼ ̼N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼d̼ầ̼u̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼5̼/̼3̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼D̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼”̼N̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼Q̼u̼ỹ̼ ̼t̼ừ̼ ̼5̼0̼0̼ ̼-̼ ̼1̼.̼0̼0̼0̼/̼l̼í̼t̼/̼k̼ỳ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼i̼á̼ ̼b̼á̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼á̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼q̼u̼ỹ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼ ̼k̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼g̼i̼ã̼n̼ ̼t̼h̼u̼ế̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼m̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼q̼u̼ỹ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼ổ̼n̼,̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼g̼i̼á̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼d̼ầ̼u̼”̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ê̼m̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼Q̼u̼ỹ̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼ổ̼n̼ ̼g̼i̼á̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼â̼m̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼v̼à̼i̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

̼B̼ộ̼ ̼T̼à̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼N̼g̼h̼ị̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Ủ̼y̼ ̼b̼a̼n̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼u̼ế̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼m̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼x̼ă̼n̼g̼,̼ ̼d̼ầ̼u̼,̼ ̼m̼ỡ̼ ̼n̼h̼ờ̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ự̼,̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼g̼ọ̼n̼.̼

̼Đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼u̼ế̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼m̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼2̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼l̼í̼t̼;̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼d̼i̼e̼s̼e̼l̼,̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼m̼a̼z̼u̼t̼,̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼n̼h̼ờ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼1̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼l̼í̼t̼;̼ ̼m̼ỡ̼ ̼n̼h̼ờ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼1̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼k̼g̼;̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼l̼à̼ ̼7̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼l̼í̼t̼.̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼T̼à̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼/̼4̼/̼2̼0̼2̼2̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼3̼1̼/̼1̼2̼/̼2̼0̼2̼2̼.̼

Nguồn: https://soha.vn/tin-vui-gia-xang-dau-sap-giam-manh-sau-chuoi-7-lan-tang-soc-lap-dinh-lich-su-20220320095336422.htm?fbclid=IwAR3ueD8krbFAWj2jnvLgbNCPmbz-4fHAVZ8uAQpIve2I8bbjDZsmLu3EMO0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *