N̼ց̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼1̼ ̼g̼i̼ấ̼c̼ ̼m̼ơ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼p̼h̼.̼ụ̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼l̼.̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼â̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼

Rùոɡ мɪ̀пһ ᴋһɪ ρһάт һɪệո ᵴự тһậт ɦãɪ ɦùոɡ тгêո ѕɑ̂п тһượոɡ тòα ᴄһᴜпɡ ċư….

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼ấ̼c̼ ̼m̼ơ̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼á̼o̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼m̼ộ̼n̼g̼ ̼d̼u̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼s̼â̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼-̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼x̼á̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ế̼t̼.̼

G̼i̼ấ̼c̼ ̼m̼ơ̼ ̼b̼á̼o̼ ̼m̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼á̼o̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼đ̼e̼n̼ ̼

̼V̼ề̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼â̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼.̼ ̼–̼ ̼Đ̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼Đ̼ộ̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼h̼à̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼ộ̼t̼ ̼m̼ỳ̼ ̼M̼i̼ề̼n̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼6̼ ̼T̼P̼.̼ ̼H̼C̼M̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼ấ̼c̼ ̼m̼ơ̼ ̼k̼ỳ̼ ̼l̼ạ̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼v̼ề̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼ấ̼c̼ ̼m̼ơ̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼.̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼d̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼,̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼á̼o̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼đ̼e̼n̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼h̼è̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼đ̼ậ̼u̼ ̼p̼h̼ộ̼n̼g̼ ̼l̼u̼ộ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼x̼i̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ú̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼.̼

̼C̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼7̼8̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼n̼ự̼c̼,̼ ̼o̼i̼ ̼b̼ứ̼c̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼ấ̼c̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼c̼h̼ậ̼p̼ ̼c̼h̼ờ̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼c̼á̼i̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼i̼ê̼u̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼.̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼“̼g̼ặ̼p̼”̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼á̼o̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼đ̼e̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼đ̼ậ̼u̼ ̼p̼h̼ộ̼n̼g̼ ̼l̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼à̼o̼.̼

̼L̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼x̼i̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼ó̼n̼g̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼ấ̼c̼ ̼m̼ơ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼.̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼p̼h̼ụ̼:̼ ̼“̼T̼ô̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼m̼à̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼n̼h̼à̼”̼.̼ ̼N̼à̼o̼ ̼n̼g̼ờ̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼:̼ ̼“̼N̼h̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼h̼ù̼n̼g̼ ̼p̼h̼i̼ ̼t̼r̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼â̼y̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼â̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼ứ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼à̼ ̼x̼e̼m̼,̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼”̼.̼ ̼

̼R̼ồ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼s̼a̼o̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ộ̼n̼g̼ ̼d̼u̼,̼ ̼m̼à̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼ấ̼c̼ ̼m̼ơ̼ ̼ấ̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼.̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ộ̼n̼g̼ ̼d̼u̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼m̼ộ̼n̼g̼ ̼d̼u̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼ụ̼t̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼a̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼s̼â̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼.̼ ̼C̼ứ̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼á̼n̼ ̼c̼ộ̼c̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼s̼â̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ơ̼ ̼“̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼”̼.̼

̼L̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼g̼a̼n̼,̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼r̼a̼ ̼s̼â̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ù̼n̼g̼ ̼p̼h̼i̼ ̼t̼r̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼â̼y̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼ấ̼c̼ ̼m̼ơ̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼d̼ẫ̼n̼.̼ ̼V̼à̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ù̼n̼g̼ ̼p̼h̼i̼ ̼t̼o̼ ̼đ̼ổ̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼â̼y̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ờ̼i̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼n̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼â̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼v̼à̼i̼ ̼n̼h̼á̼t̼ ̼x̼ẻ̼n̼g̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ù̼n̼g̼ ̼p̼h̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ô̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼

H̼ì̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼.̼

̼K̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼ấ̼c̼ ̼m̼ơ̼ ̼b̼á̼o̼ ̼m̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼t̼r̼ô̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼4̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼T̼u̼y̼ề̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼T̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼y̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼c̼ả̼m̼.̼ ̼“̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼ỳ̼ ̼l̼ạ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼ý̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼a̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼“̼â̼n̼ ̼đ̼ề̼n̼,̼ ̼o̼á̼n̼ ̼t̼r̼ả̼”̼,̼ ̼“̼l̼ư̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼l̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ ̼t̼h̼ư̼a̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼”̼ ̼–̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

M̼a̼n̼h̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼h̼é̼ ̼m̼ở̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼m̼ô̼ ̼t̼ả̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼.̼ ̼–̼ ̼Đ̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼Đ̼ộ̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼h̼à̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼ộ̼t̼ ̼m̼ỳ̼ ̼M̼i̼ề̼n̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼x̼á̼c̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ô̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ù̼n̼g̼ ̼p̼h̼i̼ ̼t̼r̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼â̼y̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ờ̼i̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼6̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼a̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼y̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼T̼u̼y̼ề̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼T̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼y̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼h̼i̼.̼

̼“̼K̼h̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼x̼á̼c̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼h̼ủ̼y̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ô̼n̼ ̼ở̼ ̼t̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼p̼h̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼i̼l̼o̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼h̼ủ̼y̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼đ̼e̼n̼ ̼v̼à̼ ̼á̼o̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼ữ̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼ỷ̼ ̼l̼ệ̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼a̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼,̼5̼ ̼m̼é̼t̼,̼ ̼d̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼à̼i̼ ̼c̼ố̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼i̼”̼ ̼–̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼T̼u̼y̼ề̼n̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼a̼i̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼a̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼–̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼â̼u̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.̼ ̼Đ̼ể̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼r̼a̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼m̼ô̼ ̼t̼ả̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼ữ̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼a̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼,̼5̼ ̼m̼é̼t̼,̼ ̼d̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼,̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼.̼

̼B̼ả̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼r̼a̼,̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ó̼c̼ ̼n̼g̼á̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼r̼ô̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼a̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼i̼n̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼õ̼ ̼c̼ụ̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ỗ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼6̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼.̼

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼7̼8̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼M̼.̼ ̼2̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼d̼ạ̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼M̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼r̼ủ̼ ̼r̼ê̼ ̼b̼ỏ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼6̼,̼ ̼s̼o̼ ̼s̼á̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼d̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼đ̼ộ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ộ̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼.̼

̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼ó̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼T̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼m̼à̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼ộ̼t̼ ̼m̼ỳ̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼ộ̼t̼ ̼m̼ỳ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼á̼y̼.̼

̼B̼í̼ ̼ẩ̼n̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼g̼ố̼c̼ ̼c̼â̼y̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ơ̼i̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼n̼ắ̼n̼g̼

̼T̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼õ̼ ̼c̼ụ̼t̼,̼ ̼m̼a̼n̼h̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼h̼é̼ ̼m̼ở̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼â̼u̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼a̼i̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼a̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼.̼ ̼

̼T̼u̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼u̼ ̼t̼h̼ậ̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼ấ̼n̼ ̼P̼.̼ ̼l̼à̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼d̼à̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼đ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼m̼à̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼ở̼ ̼B̼ế̼n̼ ̼T̼r̼e̼.̼

̼X̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼ấ̼n̼ ̼P̼.̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼c̼a̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼h̼u̼ ̼t̼h̼ậ̼p̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼đ̼ủ̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼M̼.̼

̼D̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼ấ̼n̼ ̼P̼.̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼b̼ố̼i̼ ̼r̼ố̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ố̼i̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ú̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼ộ̼i̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼k̼ẻ̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼á̼c̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼M̼.̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼ở̼ ̼B̼ế̼n̼ ̼T̼r̼e̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼d̼o̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ở̼ ̼x̼a̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼M̼.̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼M̼.̼ ̼x̼i̼n̼h̼ ̼x̼ắ̼n̼ ̼m̼à̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ấ̼p̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ố̼ng̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼M̼.̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼g̼ấ̼p̼.̼

̼T̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼P̼.̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼M̼.̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼ở̼ ̼B̼ế̼n̼ ̼T̼r̼e̼,̼ ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼P̼.̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼M̼.̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼ợ̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ầ̼m̼ ̼ĩ̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼.̼ ̼S̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼ấ̼n̼ ̼P̼.̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼M̼.̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ị̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼m̼ố̼i̼.̼

̼M̼ù̼a̼ ̼x̼u̼â̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼7̼8̼,̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼t̼r̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼â̼y̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼a̼i̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼l̼à̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼ấ̼n̼ ̼P̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ù̼n̼g̼ ̼p̼h̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼đ̼ổ̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼s̼â̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼â̼y̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ờ̼i̼.̼

̼L̼ấ̼y̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼c̼â̼y̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼ư̼a̼ ̼n̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼P̼.̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼t̼h̼ù̼n̼g̼ ̼p̼h̼i̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼n̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼s̼â̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼y̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼c̼á̼i̼ ̼x̼á̼c̼ ̼c̼h̼ô̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ù̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼h̼ủ̼y̼.̼ ̼T̼h̼u̼ ̼x̼ế̼p̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼x̼u̼ô̼i̼,̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼P̼.̼ ̼r̼ủ̼ ̼M̼.̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼g̼ì̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ấ̼p̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼,̼ ̼M̼.̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼đ̼e̼n̼,̼ ̼á̼o̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼P̼.̼

̼L̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼M̼.̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼ý̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼ấ̼n̼ ̼P̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ổ̼ ̼M̼.̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼x̼á̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼s̼â̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼ù̼n̼g̼ ̼p̼h̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼ấ̼p̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼â̼y̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼…̼

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *