khach.san

H̼i̼ề̼n̼,̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼.̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼h̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼n̼h̼,̼ ̼d̼ị̼u̼ ̼d̼à̼n̼g̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼ ̼C̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼m̼à̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼ọ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼x̼a̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼o̼n̼g̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼g̼i̼à̼u̼ ̼c̼ó̼,̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼g̼a̼ ̼l̼ă̼n̼g̼,̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼ .̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼k̼ì̼ ̼l̼ạ̼,̼ ̼đ̼i̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼H̼a̼y̼ ̼c̼h̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼i̼ ̼m̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼d̼u̼y̼ê̼n̼ ̼s̼ố̼.̼

̼A̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼H̼i̼ề̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼s̼ợ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼h̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼a̼o̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼L̼o̼n̼g̼.̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼.̼ ̼V̼ậ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼l̼ạ̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼H̼i̼ề̼n̼,̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼k̼ì̼ ̼l̼ạ̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼,̼ ̼l̼a̼ ̼c̼à̼,̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼ ̼n̼h̼ẹ̼t̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼T̼a̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼H̼i̼ề̼n̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ế̼p̼ ̼n̼ú̼c̼,̼ ̼c̼h̼ợ̼ ̼b̼ú̼a̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼Y̼ê̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼?

̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼a̼o̼ ̼l̼â̼u̼…̼
̼-̼ ̼D̼ạ̼o̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼à̼y̼ ̼t̼u̼ ̼à̼!̼ ̼M̼ấ̼y̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ứ̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼m̼à̼y̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼–̼ ̼C̼h̼i̼ế̼n̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼
̼-̼ ̼T̼u̼ ̼g̼ì̼ ̼m̼à̼ ̼t̼u̼.̼ ̼M̼ớ̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼c̼h̼ả̼ ̼n̼h̼ẽ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼v̼ợ̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼.̼ ̼M̼à̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼,̼ ̼ở̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼G̼i̼ờ̼ ̼đ̼ụ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼e̼m̼ ̼k̼i̼a̼,̼ ̼t̼a̼o̼ ̼c̼ứ̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼g̼h̼ê̼ ̼t̼a̼y̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼a̼o̼ ̼ý̼.̼ ̼–̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼h̼ỉ̼

Chồng thào qua điện thoại: Vợ ơi ... Tới trả tiền khách sạn rồi đón anh về với ... - Hình 1
̼H̼i̼ề̼n̼, ̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼.̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼h̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼n̼h̼, ̼ ̼dắ̼ị̼u̼ ̼d̼h̼

̼L̼o̼n̼g̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼d̼ứ̼t̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼ắ̼c̼ ̼n̼ẻ̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼t̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼ ̼n̼h̼ẹ̼t̼,̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼b̼a̼r̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼H̼i̼ề̼n̼.̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼h̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼n̼h̼,̼ ̼d̼ị̼u̼ ̼d̼à̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼, ̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼d̼ố̼i̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼g̼ ̼s̼ơ̼n̼ ̼d̼ễ̼ ̼đ̼ổ̼i̼,̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼d̼ờ̼i̼.̼ ̼V̼à̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼,̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼r̼í̼ ̼t̼h̼o̼ả̼i̼ ̼m̼á̼i̼,̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ấ̼n̼ ̼k̼h̼í̼c̼h̼ ̼t̼ộ̼t̼ ̼đ̼ộ̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼k̼í̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼ , ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼r̼ỉ̼ ̼t̼a̼i̼: ̼
̼-̼ ̼C̼ó̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼e̼m̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼a̼r̼ ̼n̼g̼o̼n̼ ̼đ̼á̼o̼ ̼đ̼ể̼.̼

̼T̼h̼ế̼ ̼l̼à̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼g̼ậ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼a̼g̼y̼ ̼t̼ắ̼p̼ ̼l̼ự̼.̼ ̼N̼g̼o̼a̼n̼ ̼l̼â̼u̼ ̼q̼u̼á̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼.̼ ̼T̼h̼i̼ ̼t̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼g̼i̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼ý̼,̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼g̼ì̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼ ̼M̼à̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼á̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼b̼é̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼ả̼i̼.̼ ̼Đ̼ú̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼à̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼,̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼i̼ ̼u̼ổ̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼.̼ ̼M̼à̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼x̼á̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼ở̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼

ĐN) Kinh nghiệm đi Bar an toàn cho giới trẻ - Metrip.Vn

̼C̼h̼ọ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ộ̼ ̼đ̼ồ̼ ̼b̼ả̼n̼h̼ ̼b̼a̼o̼,̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼o̼a̼ ̼t̼h̼ơ̼m̼ ̼l̼ừ̼n̼g̼,̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ẹ̼p̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼a̼ ̼g̼ì̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼g̼ã̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼v̼ợ̼.̼

̼B̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼b̼a̼r̼ ̼m̼à̼ ̼t̼i̼m̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ồ̼i̼.̼ ̼L̼â̼u̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼i̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼ứ̼ ̼t̼í̼u̼ ̼t̼í̼t̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼.̼ ̼N̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼à̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼d̼à̼i̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼n̼g̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼v̼â̼y̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼ạ̼n̼.̼ ̼C̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼a̼i̼,̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼e̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼b̼ế̼n̼ ̼đ̼ỗ̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼.̼ ̼

C̼ô̼ ̼n̼à̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ả̼o̼.̼ ̼C̼á̼c̼h̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼d̼í̼ ̼d̼ỏ̼m̼,̼ ̼h̼à̼i̼ ̼h̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼t̼ử̼u̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼t̼ệ̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼ứ̼.̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼u̼i̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼a̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼à̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼s̼ạ̼n̼.̼

Chồng thào qua điện thoại: Vợ ơi ... Tới trả tiền khách sạn rồi đón anh về với ... - Hình 2
̼“̼V̼ợ̼ ̼ơ̼i̼…̼ ̼T̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼s̼ạ̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ớ̼i̼…̼”̼ ̼–̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ề̼u̼ ̼t̼h̼à̼o̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼)̼

̼M̼e̼n̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼V̼à̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼ê̼n̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼H̼i̼ề̼n̼…̼

̼S̼á̼n̼g̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼m̼ở̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼ó̼c̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼c̼u̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼r̼ã̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼h̼á̼c̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼q̼u̼a̼.̼ ̼Đ̼ư̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼q̼u̼ờ̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼o̼á̼n̼g̼ ̼r̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼à̼n̼g̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼â̼u̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼d̼ấ̼y̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼L̼o̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼ì̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼q̼u̼ẩ̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ứ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼n̼à̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼à̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼ở̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼

T̼h̼ô̼i̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼L̼o̼n̼g̼,̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼ả̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ó̼c̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼m̼â̼y̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ồ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼ả̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼t̼h̼u̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼v̼í̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ồ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼x̼u̼ ̼d̼í̼n̼h̼ ̼t̼ú̼i̼,̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼s̼ạ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼.̼ ̼M̼à̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼s̼ố̼ ̼a̼i̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼i̼ề̼n̼.̼ ̼C̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼m̼ư̼ợ̼n̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼s̼ạ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼H̼i̼ề̼n̼:̼

̼-̼ ̼V̼ợ̼ ̼ơ̼i̼…̼ ̼T̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼s̼ạ̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ớ̼i̼…̼ ̼–̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ề̼u̼ ̼t̼hào̼

Đi làm xa về thăm nhà, vợ tức giận đưa tôi một sợi tóc rồi bỏ đi | Tin tức Online

̼C̼h̼ắ̼c̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼Đ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼á̼i̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼ ̼B̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼à̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼n̼g̼ẩ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼H̼i̼ề̼n̼.̼ ̼L̼í̼ ̼n̼h̼í̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼â̼u̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼,̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼.̼ ̼

Đ̼ã̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼k̼í̼n̼ ̼v̼à̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ộ̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼l̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼L̼o̼n̼g̼.̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼ ̼l̼ắ̼m̼,̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼t̼.̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ừ̼a̼,̼ ̼c̼h̼ừ̼a̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼n̼g̼u̼ô̼i̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼â̼y̼?̼

C̼h̼á̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼v̼u̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼“̼V̼à̼o̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼m̼ ̼2̼ ̼“̼n̼h̼á̼y̼”̼ ̼1̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ư̼n̼g̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼á̼t̼ ̼b̼é̼t̼.̼.̼.̼

Đ̼ế̼n̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ù̼n̼g̼ ̼k̼h̼ụ̼c̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼t̼h̼e̼ ̼t̼h̼é̼:̼ ̼”̼V̼à̼o̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼m̼ ̼2̼ ̼n̼h̼á̼y̼ ̼1̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ư̼n̼g̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼á̼t̼ ̼b̼é̼t̼,̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ừ̼a̼”̼.̼

̼(̼Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼)

̼A̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼,̼ ̼l̼à̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼r̼a̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼h̼ò̼i̼.̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼u̼i̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ắ̼m̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼”̼c̼ấ̼m̼ ̼v̼ậ̼n̼”̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼ợ̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼đ̼i̼ê̼n̼.̼ ̼C̼h̼ả̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼a̼i̼,̼ ̼c̼ứ̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ố̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼ấ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ứ̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼ĩ̼a̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼v̼ô̼i̼.̼

̼M̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼k̼ỳ̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ò̼n̼g̼ ̼l̼ư̼n̼g̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ê̼m̼ ̼n̼à̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼m̼ã̼n̼,̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ứ̼t̼ ̼đ̼ồ̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼t̼ó̼e̼,̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼x̼ó̼c̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼ọ̼.̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼m̼ỏ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼t̼h̼ầ̼m̼.̼

̼R̼ồ̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼m̼ỏ̼i̼.̼ ̼H̼ô̼m̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼:̼

̼-̼ ̼H̼a̼y̼ ̼m̼ổ̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼ó̼ ̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ì̼?̼

̼-̼ ̼S̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼a̼n̼h̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼m̼ổ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼l̼ắ̼m̼,̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼

̼-̼ ̼K̼ệ̼ ̼c̼ô̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼ý̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼á̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼r̼á̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼n̼h̼é̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ẻ̼,̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼ứ̼a̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼.̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼l̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼u̼n̼g̼ ̼s̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼.̼

̼(̼Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼)̼

̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼m̼ỏ̼i̼ ̼d̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼a̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼h̼ế̼t̼.̼ ̼Đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼a̼n̼ ̼ủ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼,̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼c̼ô̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼g̼i̼ó̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼é̼p̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ợ̼:̼

̼-̼ ̼Đ̼ã̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼m̼ổ̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼c̼ơ̼.̼ ̼G̼i̼ờ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼ó̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼

̼-̼ ̼A̼n̼h̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ế̼?̼ ̼A̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ả̼ ̼v̼ậ̼y̼?̼ ̼C̼h̼ả̼ ̼l̼ẽ̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼ổ̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼à̼?̼ ̼C̼ó̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼ ̼m̼à̼ ̼í̼c̼h̼ ̼k̼ỷ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼

̼(̼Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼)

̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼h̼á̼t̼ ̼h̼a̼y̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼c̼á̼i̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼g̼ì̼ ̼m̼à̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼ý̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼a̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼c̼ô̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼à̼m̼.̼

̼R̼ồ̼i̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼b̼ồ̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼1̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼.̼ ̼Ô̼m̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼é̼ ̼t̼í̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼m̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼ở̼ ̼c̼ữ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼n̼à̼y̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼k̼i̼a̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼ ̼M̼ẹ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼à̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼m̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ủ̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼é̼n̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼c̼á̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ể̼ ̼ă̼n̼,̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼m̼u̼a̼.̼ ̼M̼ẹ̼ ̼c̼ô̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼c̼ậ̼y̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ả̼.̼

̼Ấ̼y̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ú̼c̼.̼ ̼Đ̼ợ̼t̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼3̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼ô̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼i̼ỗ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ù̼n̼g̼ ̼k̼h̼ụ̼c̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼t̼h̼e̼ ̼t̼h̼é̼:̼

̼-̼ ̼V̼à̼o̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼m̼ ̼2̼ ̼n̼h̼á̼y̼ ̼1̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ư̼n̼g̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼á̼t̼ ̼b̼é̼t̼,̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ừ̼a̼.̼

̼(̼Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼)̼

̼-̼ ̼A̼n̼h̼ ̼t̼h̼ả̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼e̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼á̼?̼

̼-̼ ̼T̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼e̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼m̼à̼.̼ ̼L̼à̼m̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼à̼o̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼n̼ó̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ấ̼y̼.̼

̼-̼ ̼T̼h̼ì̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼a̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ớ̼ ̼s̼a̼o̼?̼ ̼Đ̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ả̼ ̼t̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼e̼m̼ ̼v̼ề̼?̼

̼-̼ ̼T̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼h̼ọ̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼n̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼ ̼e̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼a̼ ̼ấ̼y̼ ̼à̼?̼ ̼A̼n̼h̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼v̼ứ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼à̼ ̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼á̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼đ̼ụ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼à̼ ̼g̼h̼ê̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼g̼o̼n̼ ̼n̼g̼h̼ẻ̼ ̼x̼i̼n̼h̼ ̼x̼ắ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼e̼m̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼ứ̼.̼

̼-̼ ̼T̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ứ̼,̼ ̼a̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ẩ̼u̼ ̼t̼h̼ả̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼L̼à̼m̼ ̼1̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼1̼0̼ ̼n̼ă̼

̼-̼ ̼C̼h̼í̼ ̼l̼ý̼ ̼q̼u̼á̼!̼

̼(̼Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼)̼

̼N̼ó̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ù̼n̼g̼ ̼k̼h̼ụ̼c̼.̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼r̼u̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼b̼ầ̼n̼ ̼b̼ậ̼t̼,̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼ứ̼a̼ ̼r̼a̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ó̼i̼ ̼s̼ữ̼a̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼g̼ằ̼n̼ ̼n̼g̼ặ̼t̼,̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼r̼a̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ợ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼h̼ấ̼t̼ ̼h̼à̼m̼ ̼b̼ả̼o̼:̼

̼-̼ ̼S̼a̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼t̼h̼ế̼?̼ ̼L̼ê̼n̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼g̼ì̼ ̼l̼à̼ ̼s̼a̼o̼?̼

̼-̼ ̼B̼á̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ắ̼t̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ư̼?̼

̼-̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼s̼ợ̼ ̼g̼ì̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ắ̼t̼?̼

̼-̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼á̼ ̼c̼h̼á̼n̼ ̼n̼g̼á̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼

̼(̼Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼)̼

̼N̼ó̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼ế̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼x̼u̼ô̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼b̼ú̼t̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼.̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼ã̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼í̼c̼h̼ ̼k̼ỷ̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼ấ̼y̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼m̼ã̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼

̼N̼g̼u̼ồ̼n̼: vietgiaitri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *