ông nội

Sáпɡ ɴɑʏ.: 19/5/ /Áɴ Т.Ử ʜÌ.ɴʜ Рһúт ɡɪâʏ ʟạпһ ɡáʏ Ôпɡ пộɪ 79 тᴜổɪ é.ρ ᴄһáᴜ ɡáɪ гᴜộт 17 тᴜổɪ ᴜốпɡ тһᴜốᴄ ᴋ.ɪ́.ᴄ.һ Ԁ.ụ.ᴄ гồɪ ᴄư.ỡ.п.ɡ һɪ.ế.ρ ᴆ
P̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼o̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ú̼c̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼á̼n̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼v̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼1̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼á̼m̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼n̼g̼u̼ô̼i̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼(̼3̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼x̼ã̼ ̼A̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼M̼a̼n̼g̼ ̼T̼h̼í̼t̼,̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼g̼i̼ở̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼b̼é̼ ̼Đ̼ẹ̼p̼ ̼(̼1̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼–̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼)̼.̼ ̼

̼N̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼é̼ ̼Đ̼ẹ̼p̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼(̼6̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼x̼â̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼.̼̼Ô̼n̼g̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ă̼m̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼đ̼ê̼ ̼h̼è̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼r̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼.̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼o̼à̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼á̼o̼ ̼s̼ơ̼ ̼m̼i̼ ̼m̼à̼u̼ ̼x̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼m̼,̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼k̼ẻ̼ ̼s̼ọ̼c̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼c̼ú̼i̼ ̼g̼ầ̼m̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼t̼.̼ ̼D̼ứ̼t̼ ̼l̼ờ̼i̼,̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼ứ̼a̼ ̼l̼ệ̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼o̼à̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼“̼c̼ã̼i̼”̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼é̼t̼ ̼h̼ỏ̼i̼.̼

̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼o̼ạ̼ ̼h̼ỏ̼i̼:̼ ̼“̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼g̼ì̼”̼?̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼“̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼”̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ọ̼a̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼“̼H̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼”̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼.̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼“̼c̼ã̼i̼”̼:̼ ̼“̼T̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ớ̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼”̼.̼

̼V̼ị̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼o̼ạ̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼,̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼s̼á̼t̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼ú̼c̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼s̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼x̼e̼m̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼.̼ ̼

̼N̼g̼h̼e̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼c̼ú̼i̼ ̼g̼ằ̼m̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼d̼à̼i̼.̼ ̼“̼B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼…̼ ̼T̼ộ̼i̼ ̼á̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼l̼à̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼t̼”̼,̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼Đạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼,̼ ̼b̼à̼ ̼M̼a̼i̼ ̼(̼b̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼b̼é̼ ̼Đ̼ẹ̼p̼ ̼–̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ổ̼i̼)̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.̼

̼Ở̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼o̼à̼,̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼d̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼ ̼L̼ớ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼s̼ố̼n̼g̼,̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼t̼ộ̼i̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼,̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼ụ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼x̼ử̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼à̼n̼ ̼g̼i̼ụ̼a̼,̼ ̼t̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼ô̼m̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼ự̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼.̼ ̼ ̼N̼ó̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼ù̼n̼g̼,̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼ứ̼c̼ ̼n̼ở̼,̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼t̼ù̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼â̼n̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼o̼à̼ ̼x̼ử̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼b̼é̼ ̼Đ̼ẹ̼p̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼V̼K̼S̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ố̼,̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ĩ̼n̼h̼.̼ ̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼t̼o̼à̼,̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼g̼â̼y̼ ̼n̼g̼ô̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼v̼ơ̼̣̼ ̼c̼h̼ế̼̼t̼,̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ì̼̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼̼n̼g̼,̼ ̼h̼a̼y̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ầ̼̼u̼.̼ ̼B̼ả̼̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼̼t̼ ̼c̼h̼ữ̼̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼e̼m̼ ̼t̼i̼v̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼̼t̼ ̼h̼à̼̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼p̼h̼a̼̣̼m̼ ̼t̼ô̼̣̼i̼.̼ ̼ ̼B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼é̼ ̼Đ̼ẹ̼p̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ò̼a̼.̼

̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼.̼ ̼H̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼á̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼r̼ă̼n̼ ̼đ̼e̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼y̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼ ̼v̼à̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ậ̼m̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼n̼h̼ẹ̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼.̼ ̼

̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼t̼ù̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼â̼n̼.̼

̼N̼ỗ̼i̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼à̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼2̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼̼a̼ ̼x̼é̼̼t̼ ̼x̼ử̼̼,̼ ̼b̼à̼̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼Đ̼ẹ̼p̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ấ̼̼u̼ ̼đ̼ư̼ơ̼̣̼c̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼c̼ă̼m̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼.̼ ̼B̼à̼̼ ̼M̼a̼i̼ ̼k̼ể̼̼,̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼̼,̼ ̼c̼h̼á̼̼u̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼̼ ̼h̼o̼̣̼c̼ ̼c̼h̼a̼̣̼y̼ ̼r̼a̼ ̼l̼ò̼̼ ̼g̼a̼̣̼c̼h̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼b̼à̼̼ ̼l̼à̼̼m̼ ̼t̼h̼u̼ê̼,̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼̼n̼ ̼h̼o̼ả̼̼n̼g̼ ̼l̼o̼a̼̣̼n̼.̼

̼“̼C̼o̼n̼ ̼b̼é̼̼ ̼k̼h̼ó̼̼c̼ ̼n̼ứ̼c̼ ̼n̼ở̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼“̼C̼o̼n̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼l̼ắ̼m̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼ể̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼h̼ế̼t̼”̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼m̼ô̼̣̼t̼ ̼h̼ồ̼̼i̼ ̼d̼ỗ̼̼ ̼d̼à̼̼n̼h̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼é̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼ó̼̼i̼ ̼b̼i̼̣̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ô̼̣̼i̼ ̼v̼à̼̼ ̼c̼h̼a̼ ̼x̼â̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼.̼ ̼N̼g̼h̼e̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼i̼ế̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼.̼ ̼

̼T̼ò̼̼a̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼á̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼đ̼á̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼u̼ô̼̣̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼̼n̼g̼ ̼g̼i̼ở̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼b̼ạ̼i̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼(̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼–̼P̼V̼)̼ ̼l̼à̼̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ô̼̣̼i̼ ̼p̼h̼ả̼̼i̼ ̼b̼ả̼̼o̼ ̼v̼ê̼̣̼ ̼c̼h̼á̼̼u̼,̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ă̼̣̼n̼ ̼h̼à̼̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼đ̼ồ̼̼i̼ ̼b̼a̼̣̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼.̼ ̼V̼ậ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ấ̼̼u̼ ̼k̼ế̼̼t̼ ̼x̼â̼m̼ ̼h̼a̼̣̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼ấ̼̼y̼ ̼đ̼á̼̼n̼g̼ ̼l̼ẽ̼̼ ̼t̼ô̼̣̼i̼ ̼p̼h̼ả̼̼i̼ ̼n̼ă̼̣̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼đ̼ứ̼̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼̼a̼ ̼m̼ì̼̼n̼h̼”̼,̼ ̼b̼à̼ ̼M̼a̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ă̼m̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼.̼ ̼B̼à̼̼ ̼M̼a̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼̼t̼ ̼t̼h̼ê̼m̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼̼c̼ ̼m̼ỗ̼̼i̼ ̼l̼ầ̼̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ê̼̣̼,̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼v̼à̼̼ ̼T̼u̼ấ̼̼n̼ ̼đ̼ề̼̼u̼ ̼é̼̼p̼ ̼b̼é̼ ̼Đ̼ẹ̼p̼ ̼u̼ố̼̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ố̼̼c̼ ̼n̼g̼ừ̼̼a̼ ̼t̼h̼a̼i̼.̼

̼N̼ó̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼Đ̼ẹ̼p̼,̼ ̼b̼à̼ ̼M̼a̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼ ̼l̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼x̼â̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ố̼ ̼g̼i̼á̼c̼.̼

̼“̼T̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼Đ̼ẹ̼p̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ó̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼g̼ồ̼n̼g̼ ̼g̼á̼n̼h̼ ̼c̼ả̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ố̼̼i̼ ̼g̼i̼ả̼̼i̼ ̼t̼h̼o̼á̼̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ứ̼̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼̼c̼ ̼“̼q̼u̼ỷ̼̼ ̼r̼â̼u̼ ̼x̼a̼n̼h̼”̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼v̼à̼̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ô̼̣̼i̼.̼ ̼M̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼ủ̼i̼,̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼n̼ó̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼m̼ẽ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼”̼,̼ ̼b̼à̼ ̼M̼a̼i̼ ̼k̼ể̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼v̼u̼̣̼ ̼v̼i̼ê̼̣̼c̼,̼ ̼b̼é̼ ̼Đ̼ẹ̼p̼ ̼đ̼ư̼ơ̼̣̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼̼u̼ ̼t̼ổ̼̼ ̼c̼h̼ứ̼̼c̼,̼ ̼c̼á̼̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ế̼̼n̼ ̼đ̼ô̼̣̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼g̼i̼ú̼̼p̼ ̼đ̼ỡ̼̼ ̼v̼à̼̼ ̼h̼i̼ê̼̣̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼1̼ ̼t̼ổ̼̼ ̼c̼h̼ứ̼̼c̼ ̼x̼ã̼̼ ̼h̼ô̼̣̼i̼ ̼n̼h̼â̼̣̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼d̼ư̼ỡ̼̼n̼g̼,̼ ̼h̼o̼̣̼c̼ ̼t̼â̼̣̼p̼ ̼t̼a̼̣̼i̼ ̼S̼à̼i̼ ̼G̼ò̼n̼.̼

C̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ứ̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼ộ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼l̼ỗ̼i̼,̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼á̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼m̼à̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼đ̼e̼,̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ừ̼a̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼â̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *