vùng cao

L̼ú̼c̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼ú̼n̼g̼ ̼k̼h̼ấ̼n̼ ̼v̼á̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼k̼é̼o̼ ̼d̼à̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ổ̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼â̼u̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼r̼ể̼ ̼m̼ả̼i̼ ̼g̼ắ̼p̼ ̼t̼h̼ị̼t̼ ̼g̼à̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼l̼ă̼n̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼ủ̼…̼

̼L̼ấ̼y̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼m̼à̼y̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ó̼ ̼đ̼i̼

̼C̼h̼ú̼ ̼r̼ể̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼T̼o̼n̼ ̼C̼h̼u̼ổ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ấ̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼ố̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼8̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼(̼H̼à̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼,̼ ̼C̼a̼o̼ ̼B̼ằ̼n̼g̼)̼.̼ ̼C̼h̼u̼ổ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ú̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼s̼á̼t̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ả̼n̼.̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼b̼ố̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼r̼a̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼:̼ ̼“̼T̼a̼o̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼?̼ệ̼?̼?̼ ̼?̼?̼?̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼à̼y̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼m̼”̼.̼ ̼V̼ậ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼:̼ ̼“̼C̼ô̼ ̼ơ̼i̼,̼ ̼e̼m̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼v̼ợ̼”̼.̼

̼C̼h̼u̼ổ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼

̼N̼h̼à̼ ̼n̼e̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼ở̼ ̼r̼ể̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼k̼h̼á̼ ̼t̼ố̼n̼ ̼k̼é̼m̼.̼ ̼Đ̼ể̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼C̼h̼u̼ổ̼n̼g̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼ộ̼p̼ ̼1̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼,̼ ̼6̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ợ̼n̼ ̼t̼ạ̼ ̼v̼à̼ ̼5̼0̼ ̼l̼í̼t̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼7̼,̼ ̼C̼h̼u̼ổ̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼1̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼(̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼6̼)̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼M̼ù̼i̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼(̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼1̼)̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼C̼ố̼c̼ ̼L̼ù̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼5̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ỏ̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼ú̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ầ̼m̼ ̼r̼ầ̼m̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼â̼u̼ ̼k̼h̼ấ̼n̼ ̼c̼ổ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼D̼a̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼k̼é̼o̼ ̼d̼à̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ổ̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ầ̼y̼ ̼H̼i̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼r̼ể̼ ̼m̼ả̼i̼ ̼l̼ự̼a̼ ̼g̼ắ̼p̼ ̼t̼h̼ị̼t̼ ̼g̼à̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼ă̼n̼ ̼đ̼ẫ̼y̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼á̼t̼ ̼c̼ơ̼m̼,̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼á̼t̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼d̼â̼u̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼C̼h̼u̼ổ̼n̼g̼ ̼l̼ẩ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼d̼í̼p̼ ̼c̼ả̼ ̼m̼ắ̼t̼.̼

̼L̼ú̼c̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼c̼h̼ư̼a̼?̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼h̼ỏ̼i̼.̼ ̼C̼h̼u̼ổ̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼á̼p̼:̼ ̼“̼B̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼i̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼”̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼t̼i̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼3̼1̼ ̼–̼ ̼3̼2̼k̼g̼.̼

̼C̼ò̼n̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼r̼ú̼c̼ ̼r̼í̼c̼h̼:̼ ̼“̼X̼ư̼a̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼5̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼3̼,̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼i̼ ̼k̼ẹ̼o̼,̼ ̼q̼u̼e̼ ̼k̼e̼m̼ ̼n̼à̼o̼…̼

̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼h̼u̼ổ̼n̼g̼.̼ ̼

̼M̼ẹ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ố̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼,̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼l̼à̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ợ̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼m̼u̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼1̼ ̼c̼á̼i̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼3̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼”̼.̼

̼1̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ô̼ ̼d̼â̼u̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼r̼ể̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼V̼ề̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼:̼ ̼“̼M̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ợ̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼i̼”̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼C̼h̼u̼ổ̼n̼g̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼h̼ề̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼t̼h̼ì̼

̼N̼g̼ủ̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼C̼h̼u̼ổ̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼“̼n̼g̼ủ̼”̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼.̼ ̼M̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼1̼/̼2̼0̼1̼9̼,̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼,̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼M̼ù̼i̼ ̼K̼h̼e̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼C̼h̼u̼ổ̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼t̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼í̼t̼ ̼c̼ỏ̼ ̼b̼ò̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼5̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼c̼á̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼ợ̼n̼,̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼ỏ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ò̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ô̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ị̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼v̼a̼i̼.̼

̼D̼ù̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼C̼h̼u̼ổ̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼h̼a̼m̼ ̼n̼g̼h̼ị̼c̼h̼.̼ ̼

̼M̼ọ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼c̼h̼á̼o̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼r̼ử̼a̼ ̼r̼á̼y̼,̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼t̼á̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ó̼ ̼h̼ầ̼u̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼C̼h̼u̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ậ̼n̼ ̼r̼ộ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼g̼i̼á̼ ̼1̼,̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼d̼ư̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼.

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼r̼ả̼n̼h̼ ̼r̼ỗ̼i̼,̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼ế̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ạ̼,̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼e̼n̼ ̼l̼à̼ ̼h̼a̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼n̼o̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼á̼u̼.̼ ̼P̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼í̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼6̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼C̼h̼u̼ổ̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼r̼a̼ ̼x̼ã̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼.̼

̼M̼à̼n̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼1̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼

̼D̼ạ̼o̼ ̼n̼à̼y̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼N̼g̼à̼m̼ ̼V̼ạ̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼d̼ồ̼n̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼T̼ò̼n̼ ̼N̼h̼ậ̼y̼ ̼–̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼5̼ ̼(̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼7̼)̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼x̼a̼o̼ ̼l̼ã̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼ở̼ ̼r̼ể̼.̼

̼T̼ừ̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼x̼ã̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼3̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼x̼e̼,̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼v̼à̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼đ̼è̼o̼ ̼d̼ố̼c̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼c̼o̼,̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼.̼

̼T̼h̼â̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼b̼é̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼h̼ậ̼y̼ ̼l̼ọ̼t̼ ̼t̼h̼ỏ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼ ̼đ̼è̼o̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼.̼ ̼

̼T̼u̼y̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼3̼4̼k̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẻ̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼h̼ậ̼y̼ ̼k̼h̼á̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼á̼i̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼e̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼h̼u̼ộ̼m̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼m̼u̼a̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼ợ̼ ̼g̼i̼á̼ ̼1̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼G̼ặ̼p̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼l̼ạ̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼á̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ù̼n̼g̼.̼

̼C̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼ở̼ ̼r̼ể̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ề̼ ̼“̼r̼a̼ ̼m̼ắ̼t̼”̼ ̼n̼h̼à̼ ̼g̼á̼i̼.̼

̼L̼ú̼c̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼,̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼5̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼h̼ậ̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼2̼ ̼e̼m̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼K̼i̼ê̼m̼ ̼–̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼4̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼1̼ ̼x̼i̼n̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼k̼i̼ê̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼1̼5̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼1̼ ̼x̼i̼n̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼u̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼C̼ô̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼R̼ấ̼t̼ ̼c̼ò̼i̼ ̼c̼ọ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼u̼n̼ ̼n̼g̼ô̼,̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼ỏ̼ ̼b̼ò̼,̼ ̼r̼a̼u̼ ̼l̼ợ̼n̼ ̼h̼a̼y̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼ủ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼

̼N̼h̼ậ̼y̼ ̼e̼ ̼t̼h̼ẹ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼ở̼ ̼r̼ể̼.̼ ̼

̼V̼ợ̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼h̼ậ̼y̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼P̼h̼ấ̼y̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ả̼n̼,̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼8̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼r̼ể̼ ̼v̼ề̼ ̼ở̼ ̼c̼ù̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼g̼á̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼2̼0̼ ̼–̼ ̼3̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼o̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼“̼m̼u̼a̼ ̼đ̼ứ̼t̼”̼.̼ ̼N̼h̼à̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼s̼ắ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼h̼é̼ ̼m̼ớ̼i̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼ự̼c̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼l̼à̼m̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼1̼ ̼–̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼đ̼ầ̼u̼.̼

̼T̼ừ̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼N̼h̼ậ̼y̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼ố̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼c̼h̼ừ̼n̼g̼ ̼1̼5̼ ̼p̼h̼ú̼t̼,̼ ̼m̼ồ̼ ̼h̼ô̼i̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ẫ̼m̼ ̼l̼ư̼n̼g̼ ̼á̼o̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼ớ̼i̼.̼ ̼B̼ả̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼9̼ ̼h̼ộ̼,̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼D̼a̼o̼,̼ ̼1̼0̼0̼%̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼ộ̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼a̼o̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼9̼.̼

̼N̼h̼à̼ ̼N̼h̼ậ̼y̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼l̼ố̼c̼ ̼t̼h̼ổ̼i̼ ̼b̼a̼y̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼á̼i̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼u̼i̼ ̼r̼ú̼c̼ ̼ở̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼b̼ế̼p̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼N̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼đ̼ủ̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ợ̼p̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼á̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼f̼i̼b̼r̼o̼ ̼x̼i̼ ̼m̼ă̼n̼g̼.̼

̼L̼ớ̼p̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼

̼K̼h̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼g̼ặ̼n̼g̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼N̼h̼ậ̼y̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼ụ̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼à̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼r̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ô̼ ̼h̼ộ̼.̼ ̼B̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼ú̼p̼,̼ ̼P̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼à̼ ̼N̼h̼ậ̼y̼ ̼t̼u̼y̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼4̼ ̼–̼ ̼5̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼â̼u̼ ̼n̼à̼o̼.̼

̼B̼ữ̼a̼ ̼t̼r̼ư̼a̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ị̼t̼ ̼g̼à̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼N̼h̼ậ̼y̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼d̼á̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼ ̼b̼á̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼…̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼n̼g̼ó̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼N̼h̼ậ̼y̼,̼ ̼r̼â̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼ắ̼p̼ ̼n̼g̼ô̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼ả̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼m̼à̼u̼ ̼n̼â̼u̼,̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼,̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼m̼à̼n̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼k̼i̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ỡ̼ ̼3̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼.̼

̼T̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼

̼Y̼ê̼n̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼3̼0̼k̼m̼2̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼.̼2̼0̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼7̼1̼%̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼ộ̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼,̼ ̼t̼ỷ̼ ̼l̼ệ̼ ̼c̼a̼o̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼ì̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼.̼

̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼s̼â̼u̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼x̼ã̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼í̼t̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ũ̼ ̼(̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼N̼ô̼n̼g̼)̼ ̼v̼à̼ ̼n̼a̼y̼ ̼l̼à̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼H̼à̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼x̼a̼ ̼l̼ắ̼c̼,̼ ̼x̼a̼ ̼l̼ơ̼,̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼.̼

̼C̼h̼ị̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼–̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼H̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ổ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼D̼â̼n̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼B̼á̼n̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼T̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼T̼H̼C̼S̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼m̼à̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼Ủ̼y̼ ̼b̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼ộ̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼c̼ả̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼

̼B̼ù̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼N̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼5̼k̼g̼ ̼g̼ạ̼o̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼ă̼n̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼1̼0̼k̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼5̼k̼g̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼à̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼,̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼ộ̼.̼

̼T̼h̼ổ̼i̼ ̼k̼è̼n̼ ̼c̼u̼ố̼n̼g̼ ̼b̼í̼,̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼D̼a̼o̼.̼ ̼

̼T̼i̼ề̼n̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼b̼á̼n̼ ̼t̼r̼ú̼,̼ ̼h̼ộ̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼6̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼/̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼1̼5̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼e̼m̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼k̼i̼ệ̼m̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼k̼ỳ̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼1̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼m̼à̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼b̼ỏ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼x̼a̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼ ̼é̼p̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼

̼A̼n̼h̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼D̼i̼ể̼n̼ ̼–̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼ả̼o̼ ̼h̼ô̼n̼,̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼ở̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ở̼ ̼r̼ể̼ ̼h̼a̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼à̼m̼ ̼d̼â̼u̼ ̼s̼ẽ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼

̼“̼T̼ụ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼p̼h̼ổ̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼ở̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼D̼a̼o̼,̼ ̼M̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ý̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼ề̼ ̼ă̼n̼ ̼h̼o̼a̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼r̼u̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼t̼ổ̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ô̼i̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼x̼ã̼ ̼d̼o̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼r̼a̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼ó̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼n̼ạ̼p̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼h̼ộ̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼…̼

̼B̼ở̼i̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼à̼m̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼x̼ã̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼d̼ữ̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ư̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼à̼i̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼h̼ọ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼s̼ử̼a̼,̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼ọ̼ ̼g̼ố̼c̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼h̼ọ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼ờ̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ú̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼k̼ệ̼ ̼h̼ọ̼ ̼t̼h̼ô̼i̼”̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼D̼i̼ể̼n̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *